عبدالە اوجالان: با زندەماندنم، توطئە بین المللی خنثی شد

عبدالە اوجالان رهبر خلق کورد از خروج خود از سوریە و زندانی شدن در امرالی بە عنوان توطئە قرن بیست و یکم نام بردە و میگوید کە با زندەماندنش این توطئە خنثی شد.

از آغاز توطئە بین المللی ٩ اکتبر در سال ١٩٩٨ علیە رهبر خلق کورد ٢٤ سال می گذرد. در جریان این توطئە رهبر آپو از سوی نیروهای بین المللی ربودە شد؛ توطئەای کە او آن را بزرگترین توطئە ناتو معرفی می کند. اکنون او ٢٤ سال است کە در زندان امرالی با شدیدترین تدابیر امنیتی دچار انزوا شدە است. رهبر خلق کورد در این رابطە میگوید آمریکا از طریق این توطئە درصدد برآمد پروژە خاورمیانە بزرگ BOP را عملی کردو و همزمان آغاز این توطئە را هم بە عنوان آغاز جنگ جهانی سوم ارزیابی میکند.

رهبر آپو در این رابطە همچنین می افزاید: من زندانی ترکیە نیستم، بلکە زندانی یک توطئە هستم. در دیدار با وکلایش در میانە سالهای ١٩٩٩-٢٠١١ پشت پردە این توطئە را ارزیابی کردە و بە اهداف آن اشارە میکند. در دیدارهایش همیشە بر این نکتە اشارە کردە است کە توطئە ربودن وی، توطئە سدە ٢١ است. این توطئە همچنان در امرالی ادامە دارد.

فاش کردن ابعاد توطئە

رهبر خلق کورد عبدالە اوجالان در دیدار ٢ سپتامبر  سال ١٩٩٩ با وکلای خود میگوید: یکی از ابعاد این توطئە بین المللی شخص وی بودە و بعد دیگر آن ترکیە است، من و ترکیە را با هم در وارد آن کردند. زندە ماندنم بە منظور فاش کردن ابعاد این توطئە است. تلاش برای نابودی من هم با همین توطئە در ارتباط است. شکست توطئە هم در راستای منافع میهن خواهد بود. از موقعیتی تاریخی برخوردار هستم، از یک سازمان سیاسی برخوردار هستم. چنین جایگاهی برای رهبری در هر جامعەای بە ندرت و تنها یکبار اتفاق می افتد. برای بار دوم چنین وضعیتی روی نمیدهد. اما در داخل قبر هم کە بودە باشد، این وضعیت ادامە پیدا می کند. چنین نقشی تنها متعلق بە رهبری است ودر تمامی جوامع وجود دارد. همسان با قوانین اجتماعی است.

توطئە سدە بیست و یکم

رهبر خلق کورد عبدالە اوجالان میگوید با انتقال من بە جزیرە امرالی، در ترکیە فرایند جدیدی آغاز شدە و در دیدار با وکلایش در نوامبر سال ٢٠٠٠ از این توطئە بە عنوان توطئە سدە ٢١ یاد می کند.

عبدالە اوجالان میگوید کە من اسیر و زندانی ترکیە نیستم، بلکە زندانی یک توطئە هستم. در دیدار با وکلایش در ١٦ مە سال ٢٠٠١ گفتە بود: ما بە اروپا میگوییم کە توطئەای دویست سالە را بر ما تحمیل کردە است و برای آنهم شاهد داریم. کسانی کە هواپیما را می آوردند و می بردند، کسانی کە راهرو VIP رد شدند را پنهان کردند. من چگونە از ایتالیا بە زور بە اخراج شدم و آلمان دست بە چە اقداماتی زد تا بە هر نحوی کە شدە نتوانم وارد آن شوم. تلاش می کنند من را محکوم ترکیە نشان بدهند، اما بزرگترین نیرویی کە باید محکوم شود اروپا است. من این را گفتەام کە این یک تئاتر است. تئاتری کە کە بازیگردانان آن کسان دیگری هستند، اما در امرالی بە روی صحنە رفتە است. باید این بازی بر هم زدە شود.

با زندە ماندن من توطئە خنثی شد

عبدالە اوجالان در بخش دیگری از تحلیلهای خود میگوید با این توطئە درصدد برآمدند تا پ.ک.ک و کورد را از میان بردارند. در چهارم ژولای سال ٢٠٠١ در دیدار با وکلایش میگوید: این توطئە بر اساس قتل من طراحی و برنامەریزی شدە بود. اما با زندەماندنم توطئە خنثی شد. این توطئە از ابعاد بین المللی برخوردار است. آمریکا و انگلستان باید درک شوند، میلوسویچ می گوید: رویدادهای شکل گرفتە در یوگسلاوی با طراحی انگلستان صورت گرفتند. بە این مسئلە خوب دقت کنید. بسیاری از ابعاد آن بە هم شباهت دارند. بە خوبی تاریخ را تحلیل کنید. اما ما بە هیچ وجە دست از ارزشهای انسانی بر نمیداریم. بدون هیچ تردیدی ما نبرد خود را برای هویتمان تا بە آخر ادامە میدهیم.

تلاشها برای مقابلە با توطئە درک نمیشوند

در دیدار دیگر خود با وکلایش، عبدالە اوجالان در ٢٧ فوریە سال ٢٠٠٢ از عدم درک تلاشهایش برای خنثی کردن توطئە انتقاد میکند و میگوید: اگر توطئە آنگونە کە طراحی شدە بود بە پیش بردە میشد، این امر بە این معنا بود کە آناتولی غرق در خون میشد. گروە چیلر گروهی تبهکار است. آنجە کە موجودیت من را حفظ کرد، متوقف کردن این درندگی بود. بررسی و بحث در رابطە با اعدام من، یک بازی سیاسی در نوع خود است. در فرایند توطئە بین المللی آمریکا و یونان می گفتند: اجازە بدهید بە جان هم بیفتند و همدیگر را بکشند. و نوع نگاە و برخورد چیلر هم اکنون بر همین اساس است. آیا باید فریب این بازیها را بخوریم و دەست از ازادی برداریم؟ برای اینکە این بازیها خنثی شوند، باید بر دمکراسی اصرار کرد. غیر از این راە دیگری وجود ندارد. این مسئلە با جنگ عمیقتر شدە و راە برای حل سیاسی و دمکراتیک مسئلە را از میان بر میدارد.