بدران چیا کورد: فاشیسم دولت ترک بە نحوی تاریخی با شکست مواجە خواهد شد

بدران چیا کورد اعلام نمود کە دولت ترک در برابر برخودان آنها بە نحوی تاریخی شکست خواهد خود.

ریاست مشترک هیات ارتباطات خارجی خودمدیریتی شمال-شرق سوریە، بدران چیا کورد در گفتگویی با خبرگزاری فرات اعلام نمود کە دولت ترک در برابر برخودان آنها بە نحوی تاریخی شکست خواهد خود و رژیم فاشیستی کە تلاش می کند بر اساس خون ما در مسند حاکمیت باقی بماند، باید بە خوبی بداند کە از هیچ شانسی در این رابطە برخوردار نیست.

چیا کورد در این بارە اظهار داشت کە دولت ترک تلاش میکند تا حملات سبعانە خود را در تمام ابعاد و بە همە تسری دادە و آن را بە عنوان پاسخی بە حملات استانبول توجیە کند. اما همە میدانند کە انفجار روی دادە در تاکسیم از سوی میت طراحی و برنامە ریزی شدە بود. سپس مشاهدە شد کە بە نحوی سبعانە بە مناطق شمال-شرق سوریە حملە شد. همە میدانند کە دولت ترک با این حملات گستردە تلاش دارد در میان خلقها دست بە فتنە انگیزی بزند و از آین طریق خلقمان را بە سوی نابودی ببرد.

حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ کە با حملات همە جانبە سیمای واقعی و فاشیستی خود را بار دیگر نشان داد. براێ آنکە بتواند همچنان در مسند قدرت باقی بماند و حاکمیت خود را ادامە بخشد، بە نحوی سبعانە بە خلقمان حملە می کند. این رژیم فاشیست کە تلاش میکند حاکمیت و اقتدار خود را بە خلقهای منطقە تحمیل کند، لازم است بە خوبی بداند کە از چنین شانسی برخوردار نیست. برای آنکە جنگ روی ندهد تلاشهای بسیاری انجام شد. اما غیر از برخودان راە دیگری برایمان نماند. غیر از برخودان علیە فاشیسم چارە دیگری نیافتیم.

دولت ترک وارد مرحلەای شدە است کە اگر ما بتوانیم اندکی مقاومت کنیم، میتوانیم فاشیسم ترک را بە نحوی تاریخی در هم بشکنیم. در مقابل آنها بە منظور پوشاندن شکستهایشان از تمام راهکارها استفادە می کنند، استفادە از گروههایی مانند جبهە النصرە و داعش، حملە با سلاحهای شیمیایی از جملە این اقدامات بە شمار می روند.

بدران چیا کورد در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرگزاری فرات گفت: حملات نە  فقط تهدیدی علیە ثبات منطقە هستند بلکە تهدیدی علیە ثبات تمام جهان بە شمار می روند. وی در ادامە افزود: فاشیسم ترک سالیان درازی است کە درمقابل انظار جهانیان صدها بار بە جنایت علیە بشریت دست زدە است. و موضع گیری جهانیان در مقابلە با این حملات بسیار ضعیف است. ضعف این موضعگیریها بە دولت ترک جسارت می بخشد.

کسانی کە درمقابل این حملات موضعی جدی از خود نشان نمیدهند، از منافع مشترک برخوردارند. نیروهایی مانند روسیە و آمریکا در اکتبر سال ٢٠١٩ آتش بس را اعلام کردند، لازم است کە در برابر این حملات موضعگیری کردە و مانع از تداوم آن شوند. کسانی کە در  مقابل این حملات موضعی مشخص نشان نمیدهند، از منافع مشترک با ترکیە برخوردارند، و اگر بە همین نحو روند رویدادها ادامە پیدا کند، منطقە بە طور کامل با ملات بزرگ روبرو خواهد شد.  ما نیز در مقابل برخودانی عمومی را اعلام می کنیم. و تنها بە برخی نواحی محدود نخواهد ماند. در نهایت آغاز چنین جنگی بە نفع گروههایی مانند داعش و النصرە خواهد بود. دولت ترک تلاش میکند حملات را ادامە دهد و گروههای تروریستی مانند داعش را بەکار بندد.

لازم است همە بپاخیزند

چیا کورد در بخش پایانی گفتگوی خود با خبرگزاری فرات اعلام نمود کە حملات بە تمام سوریە گسترش می یابند، بسیاری از نیروهای سوری نیز جان خود را از دست دادەاند.همین مسئلە نشان میدهد کە هیچگاە یکپارچگی ارضی سوریە و خلقهای سوریە را خواستار نبودەاند. ترکیە با نابودی زندگی خلقهای منطقە آنها را وادار بە کوچ میکند. حراست از خاک سوریە وظیفە تمام خلقهای سوریە است. بە همین دلیل لازم است تمام خلقهای سوریە در مقابل ترکیە موضع بگیرند. خلقهای شمال-شرق سوریە همانند دفعات پیشین، بار دیگر موضع قدرتمند خود را علیە اشغالگری نشان میدهند و برخودان خود را ادامە میدهند، ما با اعتقاد راسخ بر این باوریم کە خلقهای شمال-شرق سوریە در مقابل تجاوزگری ایستادگی خواهند کرد. خلقهای سوریە لازم است کە با خودمدیریتی شمال-شرق سوریە هماهنگی نشان دهند. نیروهای دفاعی روژاوا در این برخودان شکوهمند حضور داشتە و در مقابل فاشیسم خواهند ایستاد. لازم است در این برهە همە با روح انقلابیگری بپاخاستە و در مقابل فاشیسم ترک را از صحنە تاریخ محو کنند.