دستگیری ٣٢ تبهکار در مناطق کرام، سیرین و منصوریە

نیروهای سوریە دمکراتیک در چارچوب کارزار انتقام شهیدان رقا ٣٢ تبهکار را دستگیر کردند.

مرکز اطلاع رسانی نیروهای سوریە دمکراتیک QSD با انتشار بیانیەای اعلام نمود کە روز گذشتە در چارچوب کارزار انتقام شهدای رقا ٣٢ تبهکار را دستگیر کردە است.

در این بیانیە آمدە است:

در چارچوب کارزار انتقام شهدای رقا کە نیروهای سوریە دمکراتیک و نیروهای امنیت داخلی با همکاری نیروهای ائتلاف بین المللی آن را انجام دادند، نیروهای مشترک عملیات جستجو و دستگیری تبهکاران داعش را در مناطق کرامە، سیرین و منصوریە آغاز کردند. نیز نیروهای عملیاتی ما عملیات جنستجوی خود را از امروز افزایش دادەاند.

در جریان حملیات جستجوی روز گذشتە نیز در مناطق مذکور ٣٢ تبهکار و متهم دستگیر شدند. همچنین مقادیر فراوانی سلاح و سند کشف و ضبط شد. درمیان تبهکاران دستگیر شدە، ٢ عضو سازمان تروریستی نیز قرار داستند کە حملات تروریستی را مدیریت می کردند و اعضا مشارکت کنندە در حملات تروریستی علیە نیروهای امنیتی داخلی را مخفی می کردند.

نیروهای شرکت کنندە در این عملیات همچنین حرکات هستەهای تروریستی در حوالی شهرک منصوریە را نیز رصد کردند. این هستەهای ترور درصدد بودند کە از مناطق محل جستجو دور شدە وتغییر مکان بدهند. اما تلاشهای آنان با عملیات نیروهای ما بی ثمر بودە و این هستە نیز خنثی شد.

نیروهای عملیاتی جستجوی خود را در رقا نیز آغاز کردە و بخش اعظم محلە دیریە پاکسازی شد. این عملیات همچنان ادامە دارد. در غرب رقا نیز نیروهای عملیات مشترک جستجوی خود را در روستاهای ابو قیبی و همام اداەم دادە و عملیات در منطقە سیرین طبق برنامە در حال ادامە است.