اعتصابات سە روزە در روژهلات کوردستان و ایران، اعدام یک جوان

اعتصابات موفقیت آمیز سە روز گذشتە دولت جمهوری اسلامی ایران را با چالشهای جدی مواجە ساختە است.

در پاسخ بە فراخوانی کە از سوی احزاب و شخصیتهای مختلف صادر شدە بود، سە روز گذشتە، روژهلات کوردستان و ایران صحنە گستردەترین اعتصابات بعد از انقلاب سال ١٩٧٩ بود. در جریان این اعتصابات کە غروب روز گذشتە با راهپیمایی و خیزش مجدد مردم در شهرهای کوردستان و بقیە نقاط ایران همزمان شد، شماری از اعتراض کنندگان دستگیر، مجروح شدند. در سنە، روژهلات کوردستان نیز یک جوان با نام هومن عبدالهی نیز توسط نیروهای امنیتی رژیم بە شهادت رسید. صبح امروز وی بە خاک سپردە شد.

از طرف دیگر شب گذشتە نیروهای امنیتی رژیم در برخی از مناطق سنە، دیواندرە و دیولان بە منظور ایجاد رعب و وحشت بە سوی مردم تیراندازی کردە و همچنین با حملە شبانە بە منازل، عدەای را دستگیر و بە اماکن نامعلوم منتقل کردەاند.

همچنین اخبار رسیدە از روژهلات کوردستان و ایران نشان میدهد کە در شهرهای روانسر، سنە و اصفهان تجمعات اعتراضی کسبە همچنان ادامە پیدا کردە است. کسبه و بازاریان روانسر، سنە، در اعتراض به پلمپ مغازه‌هایشان اعتراض کردەاند. در پی اعتصابات سراسری کسبه و بازاریان در شهر سنندج و پلمپ مغازه‌ها از طرف مزدوران رژیم، امروز بازاریان شریف تجمع کرده و برخی پلمپ توسط آنها شکسته شد

در خبری دیگر، صبح امروز رژیم جمهوری اسلامی محسن شکاری، از جوانان تهرانی را کە در سوم مهر در جریان تظاهرات در تهران دستگیر شدە بود، اعدام کردە است. فرایند دادگاهی و اعدام این جوان، بە اتهام محاربە و بدون دسترسی بە وکیل،  کمتر از چهل روز طول کشیدە است.