دنیز دریا و آدار گابار؛ قیام شرق کوردستان و ایران در حد یک انقلاب است

دنیز دریا افزود: "زن مفهوم زندگی است اما زیر پرده ناموس و ممنوعیت‌ها، هر روز کشته می‌شود. در واقعه ژینا و شلیر دیدیم که مهم نیست چه کسی قتل را انجام می‌دهد، مهم این است که کدام ذهنیت دخیل است. این ذهینیت را که ساخت؟ تجاوز به زن، تجاوز به اجتماع است."

دنیز دریا، عضو شورای اجرایی جامعه آزاد و دمکراتیك شرق کوردستان و آدار گابار، عضو شورای اجرایی کژار با شرکت در برنامه راوین تلویزیون آرین به سئوالات بریوان راپرین پاسخ دادند. موضوع بحث، قیام مردم پس از قتل شلر رسولی و ژینا امینی بود.

دنیز دریا با اشاره به شعار معترضان گفت جنبش زنان خود را تحت عنوان زن، زندگی، آزادی سازمان داد. این شعاری معمولی نیست و اساس آن در مرکز یک ایدئولوژی قرار دارد.

او با بیان آنکه نظام‌های حکمران، زنان را نادیده انگاشته‌اند، افزود: "بی‌گمان رهبر آپو این سیستم را دید و گفت تا زن آزاد نشود، جامعه آزاد نخواهد شد زیرا زن خود زندگی است."

عضو شورای اجرایی کودار به پیشینه بهای سنگینی که حول شعار "ژن، ژیان، آزادی" پرداخته شده است، گفت: "امروز تحت چتر زنان مبارز کورد در جهان و در شرق کوردستان زنان خود را در غالب این شعار سازماندهی کرده اند، در برابر اشغالگری و ناحقی صدها ساله بپاخاسته و مبارزات مشترک انجام می‌دهند. این در سایه رهبر آپو و مبارزه آزادی زن اتفاق افتاد."

دنیز دریا افزود: "زن مفهوم زندگی است اما زیر پرده ناموس و ممنوعیت‌ها، هر روز کشته می‌شود. در واقعه ژینا و شلیر دیدیم که مهم نیست چه کسی قتل را انجام می‌دهد، مهم این است که کدام ذهنیت دخیل است. این ذهینیت را که ساخت؟ تجاوز به زن، تجاوز به اجتماع است."

آدار گابار نیز درباره واقعه قتل شلر رسولی در مریوان و قیام‌های در پی آن صحبت کرد و گفت: "اکنون تمامی شهرهای شرق کوردستان و ایران، مردم با پیشگامی زنان در حال قیام هستند. این قیام آزادی‌خواهی است. مردم به درستی فهمیدند که تعرض به زنان، دست‌اندازی به اجتماع است. تعرض به شلر، تعرض به همه زنان بود."

 عضو شورای اجرایی کژار ادامه داد: "شلر نه تنها از حیثیت خود دفاع کرد، بلکه از حیثیت کل بشریت و زنان دفاع نمود. دهها زن دیگر مانند شلر وجود دارند که هیچکس خبری از قتل آنها ندارد. آنها تحت عنوان ناموس و بهانه‌های دیگر مخفیانه دفن شدند."

او افزود: قیام شرق کوردستان و ایران در حد یک انقلاب است. خلق‌های آزادیخواه و حکومت اشغالگر دارای ارتش در برابر یکدیگر می‌جنگند. وقتی انسانی با سنگ در برابر حکومتی با سلاح مبارزه کند، بی‌گمان او برای مردمش می‌تواند شهید ‌شود. طبق قوانین جهانی ارتش‌ها برای دفاع از مردم ساخته شده‌اند اما اکنون می‌بینیم که همان سلاح‌های ارتش بروی مردم گشوده می‌شوند. هر انسانی که فریاد آزادی سر دهد، او شهید ملت دمکراتیک و شهید آشتی و برابری خواهد بود."