گرامیداشت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در مریوان

بعد از ظهر امروز جمعی از زنان مریوان یک روز مانده به ٢۵ نوامبر روز جهانی مبارزە با خشونت علیە زنان، در پارک ملت این شهر اقدام بە تجمع کردند.

بعد از ظهر امروز جمعی از زنان مریوان با گرامیداشت یاد و خاطرە زنان جانباختە در خشونت‌های دولتی و خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی، یاد همە زنان مبارز و برابری طلب را ارج نهادند.

در این تجمع در مورد مسائل و معضلات جامعە و بویژە مسائل زنان، خشونت علیە زنان، تشکل مستقل زنان و همچنین دیگر معضلات امروز جامعە بحث و تبادل نظر شده..

تصاویر به دست آمده نشان می‌دهد شماری از زنان پلاکاردهایی با مضمون "نه به ازدواج اجباری" و "آری به برابری زن و مرد" در دست دارند.