ک.ژ.ک: خلق کورد سیاستهای مبتنی بر تسلیم را نمیپذیرد

شورای هماهنگی ک.ژ.ک اعلام نمود کە زنان و خلق کورد سیاستهای تحمیل تسلیم از سوی حاکمیت فاشیستی را نپذیرفتە و در ادامە افزود: خلقمان بر اساس میهن دوستی خود، بە تمام این حملات پاسخ خواهد داد.

 

شورای هماهنگی ک.ژ.ک در رابطە با حملات دولت ترک بە روژآوا و مناطق حفاظتی میدیا، بیانیەای را منتشر کرد.

در بیانیە ضمن اشارە بە سیاستهای استعمارگرانە و نابودگرانە فاشیستی دولت ترک کە سالیان دراز است بر خلق کورد تحملیل می شود، آمدە است کە دولت ترک علیرغم استفادە از سلاحهای شیمیایی در مناطق زاپ، متینا، آواشین همچنان یارای مقاومت در برابر گریلاهای کوردستان را نداشتە و هیچگونە موفقیتی بە دست نیاوردە است.

ک.ژ.ک در بیانیە خود همچنین اعلام نمود کە دولت ترک در ٢٠ نوامبر در مقابل  انظار جهانیان بە منظور نابودی کوردها، تعمیق اشغالگری و نابودی همە جانبە بە حملە بە رۆژاوا دست زدە  است. حکومت فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ بە منظور ممانعت از نابودی خود در مناطق حفاظتی میدیا حتی جنازەهای نظامیان خود را می سوزاند و بە جایی رسیدە است کە در میدان تاکسیم استانبول نیز دست بە انفجار عمدی می زند. تمام این اقدامات را نیز بە منظور حفظ حاکمیت خود انجام میدهد.

ما حملات هوایی ٢٠ نوامبر بە روژاوا، باشور کوردستان را کە بە فرمان اردوغان فاشیست  بودە است، محکوم می کنیم. ما یاد و خاطرە فرزندان شایستە خلقمان را کە در جریان این حملات جان خود را از دست دادەاند گرامی میداریم. آرزومندیم کە  حال مجروحان این حملات نیز سریعا  بهبود پیدا کند. 

در بخش دیگری از این بیانیە آمدە است در چارچوب این سیاستها با تحمیل سیاستهای انزوا و شکنجە بر رهبری ما، سیاستهای جنگی را همچنان بە نحوی دیگر ادامە میدهند.

دولت فاشیست ترک در مقابل زندانیان سیاسی بیمار نیز بر اساس قوانین خود عمل نکردە و شکنجە، تبعید و فشارها را بر زندانیان همچنان افزایش میدهد. در ترکیە امروز کە دولت تمام ابعاد و نیروی خود را بە دولت تبهکاران و تاجران مواد مخدر تغییر دادە است، د رمقابل بحرانهای اقتصادی توان نفس کشیدن را ندارد، اما همزمان با آن قتلعام سیستماتیک، همچنان ادامە دارد.

خلقمان میداند کە حاکمیت فاشیستی آ.ک.پ/م.ه.پ برای دست زدن بە جنگی وسیع در حال آمادە سازی است. همانگونە کە در حملات اخیر نیز مشاهدە شد، این نبرد با آگاهی و اطلاح روسیە و آمریکا همرا بودە است. خلق کورد هیچگاە قتلعام دولت ترک را کە با پذیرش روسیە و دولتهای ناتو همراە بودە است نمی پذیرد، آن را قبول نمیکند.

کوبانی بە عنوان نماد و مکان انقلاب زن، افسانە نام و آوازە خود را در تاریخ نگاشتە است. حاکمیت فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ کە نمیتواند این واقعیت را بپذیرد، نابودی این ارادە سازمان یافتە را دلیلی برای نابودی خود قلمداد می کند و آن را برای حاکمیت فاشسیتی خود خطرناک قلمداد میکند. همزمان از اتحاد آزاد و دمکراتیک خلقها نیز در هراس است. این حملات نیز نشان میدهند کە آنها از سازماندهی زنان و نیروی مشترک زنان در هراس هستند.

در بخش پایانی این بیانیە آمدە است کە خلق ما امیدشان بە آیندە از هر زمانی بیشتر شدە است، هیچگاە سیاستهای تسلیم و ارعاب فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ را نمی پذیرند. ما از افکار عمومی دمکراتیک، نهادها و سازمانهای ترکیە و منطقە و جهان میخواهیم کە در مقابل حملات تبهکاران فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ کە در هر چهار بخش کوردستان رو بە افزایش نهادەاند، مقاومت کردە و مبارزە دمکراتیک را هر چە بیشتر گسترش دهند.