لزوم مسئولیت پذیری روشنفکران در پرداختن بە انزوای تحمیل شدە بر امرالی

جنبش فرهنگی و هنری کمان زرین زنان اعلام کرد تا زمانیکە انزوا بر رهبر خلق کورد ادامە پیدا کند، ما از تمام هنرمندان و روشنفکران درخواست داریم تا مقاومت را ادامە دادە و وظایف و مسئولیتهای خود را دامە دهند.

جنبش فرهنگی و هنری کمان زرین زنان بیانیەای را منتشر کردە واعلام نمود: نزدیک بە ٣٠ ماە است کە هیچگونە اطلاعی از رهبر آپو در دست نبودە و او تحت انزوایی شدید قرار گرفتە است. این وضعیت کە هیچ مبنایی حقوقی ندارد. آخرین بار کمیتە منع شکنجە شورای اروپا بعد از دیدار از امرالی اعلام نمود کە دیداری با وی صورت گرفتە است، اما سپس خلق کورد و دوستان خلق کورد دریافتند کە چنین دیداری صورت نگرفتە است. بە همین دلیل هم نگرانیهای خلق کورد افزایش یافتە است. این نگرانیها باعث خشم خلق کورد علیە نحوە واکنش سازمانهای بین المللی و نقض مبانی حقوقی شدە است.

خطری بزرگ زندگی رهبری ما را تهدید می کند

در این بیانیە آمدە است کە برخودان رهبر ما و خلق ما کە حاکی از دفاع از ارزشهای بشری است، با بازیها و فریب و خدعە مواجە شدە است. اما حملات صورت گرفتە علیە رهبری ما کە برای خلق و زنان خلق کورد خط قرمز تلقی می شود، در امتداد توطئە بین المللی همچنان ادامە دارد. این مرحلە جدید کە سی.پی.تی نیز با آن همراە شدە است، تهدیدی جدی علیە موجودیت فیزیکی رهبری ما بودە است.

بە همین دلیل مرکز فرهنگی-هنری کمان زرین از تمام هنرمندان زن، هنرمندان و روشنفکران درخواست می کند کە تا زمانیکە سی.پی.تی بیانیە ای را منتشر کردە و وکلا و خانوادە بتوانند با رهبری دیدار داشتە باشند، مسئولیتهای خود را در این رابطە بجا بیاورند. اگر امرزە می توانیم بە تولید آثار هنری، موزیک، تئاتر و سینما بە زبان کوردی دست بزنیم، بە یمن تلاشهای رهبر آپو و قهرمانانی بودە است کە با فلسفە رهبر آپو برخودان را ادامە دادەاند. تا زمانیکە بە نتیجە دست پیدا می کنیم، ما با هنر خود در میادین و تمام عرصەها حضور خواهیم داشت و تا زمانیکە انزوای تحمیلی بر رهبر آپو از میان نرود، مقاومت را ادامە میدهیم. لازم است تا آن زمان تمام روشنفکران و هنرمندان وظایف و مسئولیتهای خود را بجان بیاورند.