مبارزه ی آزادی زنان در سال 2023 به بالاترین سطح خود خواهد رسید

در نهمین کنگره ی ستار اعلام شد که روند جدیدی برای مبارزه زنان آغاز شده و این مبارزه در سال 2023 به بالاترین حد خود خواهد رسید.

کنگره ستار نهمین کنگره ی خود را با شعار «با روحیه انقلاب زنان، قیام زن، زندگی، آزادی را بە پیروز می رسانیم» در هجدهمین سالگرد تأسیس خود برگزار کرد. نمایندگان دیگر جنبش ها و احزاب منطقه نیز به کنگره پیوستند.

از میان شرکت کنندگان نهمین کنگره ستار، رئیس هیئت اجرایی مجلس سوریه دموکراتیک؛ الهام احمد، عضو شورای ریاستی حزب اتحاد دموکراتیک، فوزا یوسف و ریاست مشترک جنبش جامعه دموکراتیک؛ روکن احمد، اظهار داشتند که این کنگره نه تنها برای سازمان کنگره ستار مهم است بلکه آغاز یک روند جدید برای تمام مبارزات زنان است.

فرآیندی جدید برای مبارزه ی زنان

الهام احمد با بیان اینکه روند جدیدی را برای مبارزات زنان آغاز شده است، گفت: "کنگره رویه قبلی را ارزیابی کرد و پروژه های جدیدی را معرفی کرد. مجمع، کمون و کمیته  از هر نظر بازسازی را اساس کار خود قرار دادە است. برای اجرای این امر یک طرح جامع ایجاد شدە است، تشکل های زنان با کنگره ی ستار نقش رهبری را در شمال و شرق سوریه بر عهده گرفته اند.

انقلابی به رنگ زن ساخته شد

سازماندهی جامعه، نقش محوری زنان در پروژه خودگردانی روژآوا، تأثیر این امر بر زنان در سراسر سوریه، مشارکت گسترده زنان سوریه در این کنگره می تواند بر همه زنان سوریه تأثیر بگذارد. به خصوص در این موضوع تجربه عملی بوده است. زنان سوری می توانند خود را در این عرصه سازماندهی کنند. همچنین در خاورمیانه و جهان این انقلاب در قالب زنان انجام شده است. زنان و نقشهای آنها به طور طبیعی بر کل جهان تأثیر میگذارد.

الهام احمد با اعلام اینکه کنگره به موضوعات مهمی در رابطه با آزادی زنان پرداخته است، گفت: «کنگره ستار اولاً از نظر فکری و فرهنگی رویکردی انتقادی دارد و همواره رویکرد انتقادی درباره نوع سیاست ورزی علیه زنان دارد. در این کنگره مقرر شد نه تنها نقد، بلکه جایگزین و بدیل ارائه شود. به ویژه، نهاد خانواده را دموکراتیک کرده و تغییر خواهد داد. باید تغییری در فکر و دیدگاه مرد ایجاد شود. پروژه تغییر ذهنیت مرد یکی از مسائل مهم در این بارە است. همه این مسائل از دیدگاه ایدئولوژیک توسط کنگره ستار ارزیابی شد، در این زمینه یک مبارزه ایدئولوژیک سنگین پیش روی ما قرار گرفته است.

زنان نیروی محافظ جامعه هستند

در این کنگره چنین روحیه ای ایجاد می شود. در جامعه روحیه مقاومت، دفاع از خود، دفاع از خود و جامعه، دفاع در برابر خشونت دولت لازم است. این روند چە مکانیزمی میتواند داشتە باشد؟ نیروهایی مانند یگانهای مدافع زنان که سازوکار اجرای این امر هستند، خودشان را سازماندهی کردە اند. تاکنون کارها و تلاشهای بسیار خوبی انجام شده است و   تجربیات بزرگی به دست آمده است. زنان باید خود را نه تنها به عنوان یک نیروی نظامی در جامعه، بلکه به عنوان نیرویی برای محافظت از جامعه ببینند. زنان باید خود را جزئی از این سازمان ببینند. در این زمینه روحیه بسیار خوبی از کنگره دریافت کردند.

زنان به دستاوردهای بزرگی دست یافتند

فوزا یوسف نهمین کنگره ستار را به زنان خاورمیانه و کل جهان تقدیم کرد و گفت: با برگزاری هر کنگره گامی بلندتر به سوی مبارزه ای جدید برمی داریم. سیزدهمین سال انقلاب زنان را آغاز می کنیم. در 13 سال تحول بزرگی در روژآوای کردستان رخ داد، زنان به دستاوردهای بزرگی دست یافتند، اما ما نمی گوییم که انقلاب کامل شده است، برای تغییر، تحول و مبارزه راه درازی در پیش است. سازمانیابی و آگاهی زنان در نهمین کنگره ما گامی نو است."

ما پیام خود را به زنان در سراسر جهان خواهیم رساند

ما از طریق این کنگره گفتگوی خود را با زنان در سراسر جهان تقویت خواهیم کرد، تجربیات خود را به اشتراک خواهیم گذاشت. کنگره نهم ایستگاه جدیدی در انقلاب زنان خواهد بود. گام جدیدی برای توسعه امورات اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و دیپلماتیک است. در این امور گام های مهمی برداشته و تصمیم گیری خواهد شد.

مبارزه و تلاشها در سال 2023 به بالاترین سطح خواهد رسید

فوزا یوسف به نقش زنان کورد در انقلاب زنان اشاره کردە و گفت: زنان کورد پیشگامان انقلاب هستند. در سال 2023 رهبری زنان کورد بیشتر برجستە خواهد شد. کنگره ما هم در سراسر جهان و هم در منطقه "قرارداد اجتماعی برای زنان" را بیشتر برجسته و کارساز خواهد کرد. کنگره ی ستار 18 سال است که برای آزادی پیکار میکند. کنگره ستار به ویژه برای زنان در روژآوای کوردستان و سوریه، نقش رهبری را در موضوع تغییر زنان و ذهنیت آنان بر عهده داشته است. در همان زمان، در سال 2011، کنگره؛ تأسیس حکومت خودگردان روژآوا، ارتش زنان  YPJو انقلاب اجتماعی را رهبری کرد.

اهمیت سازماندهی زنان در پیکار برای آزادی

فوزا یوسف با اشاره به اینکه سرچشمه مبارزات 18 ساله کنگره ستار برآمدە از اندیشەهای آزادیخواهانە رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان است، گفت: ایدئولوژی آزادی زنان و ژنولوژی که توسط رهبر آپو تعریف شد به چشم انداز آزادی زنان مبدل شدە است. آزادی برای زنان در روژآوای کردستان با سازماندهی زنان و با عزم مبارزه زنان در طول 18 سال ایجاد شد. این سازمان باعث شد که مبارزه بدون وقفه ادامه یابد. به همین دلیل سازمان زنان در نبرد آزادی بسیار مهم بود.

کنگره به حملات پاسخ داد

فوزا یوسف با بیان اینکه با وجود این حملات، زنان گامی به عقب برنداشتند، گفت: زنان نیز با مبارزه و اراده خود تاوان آن را پرداختند، با وجود هجمه ها، زنان قدمی به عقب برنداشتند، در کنگره نهم زنان حتی یکنواخت  و جدی تر شدند و به قدرتهای حاکم و ذهنیت مردسالار نشان دادند که نمیتوانند با قتلعام، حمله، خشونت و اعدام جلوی نبرد آزادی زنان را بگیرند. پیکار آزادی با عزم راسخ ادامه خواهد یافت. این کنگره به زنان روژهلات کوردستان تقدیم شد که با شعار "ژن، ژیان، آزادی" در خیابانها مبارزه می کنند.

منبع اخلاقی انقلاب: رهبر آپو

فوزا یوسف با بیان اینکه در نبرد 18 ساله آزادی کنگره ی ستار، گام های بلندی برداشته شد، گفت: این تلاشها نقش مهمی در تغییر ذهنیت حاکم مردسالار، در ایجاد انقلاب اجتماعی داشت. بی شک حملات بسیاری علیه زنان انجام گرفت، بسیاری از زنان به قتل رسیدند، بسیاری شهید و بسیاری ربوده شدند، اما این مبارزه به طور مداوم ادامه یافت. منشأ اخلاقی انقلاب، فلسفه آزادی رهبر آپو است. فلسفه رهبر آپو انرژی انقلاب زنان است. در طول این 18 سال, ژنولوژی؛ ایدئولوژی آزادی زنان در برابر ذهنیت و نظام سلطه ی مردانه هر روز خود را تجدید کرده و با این تجدید و سطح عزم، نقش بزرگی در ادامه مبارزه ایفا کرده است.

کنگره ی ستار به مراکز آموزشی ارتقا یافت

روکن احمد نیز نهمین کنگره ی ستار و هجدهمین سالگرد تأسیس کنگره ی ستار را به رهبر آپو و نمایندگان تبریک گفت و چنین ادامه داد: کنگرە  ستار که در جریان روندی از سال 2005 تا سال 2011 تأسیس شد فرآیندها و مراحل دشواری را پشت سر گذاشت. در آن زمان رژیم بعث مانعی بر سر راه سازمان زنان و مراکز زنان و اتحادیه ستار بود، اجازه تأسیس نهادهای زنان را نمی داد. اما با شروع انقلاب، کنگره ستار نقش مهمی در حفظ ارزش ها، ساماندهی زنان و ایجاد مراکز آموزشی ایفا کرد. از اولین کنگره تا نهم، تأثیر زیادی بر همه زنان جهان گذاشت.

روکن احمد با بیان اینکه کنگره ی ستار گام بزرگی برای بازسازی و نوگری، خودباوری، حفظ ارزش های اجتماعی، حمایت از زنان و یافتن راه حل برای زنان برداشته است، گفت: سال مهمی را پشت سر گذاشتیم. به خصوص بعد از کشتار پاریس در سال 2013، وقوع دومین کشتار در پاریس باعث می شود که تصمیمات اساسی در این کنگره گرفته شود، سطح مبارزه و کنشگری بالا رفته و درمقابل کشتارها نظام قدرت کنونی نابود شود. همانطور که رهبر آپو گفت؛ قرن بیست و یکم قرن زنان است و ما اکنون در قرن زنان هستیم.

کشتن زن، کشتن جامعه است

روکن احمد با بیان اینکه بحث های مهمی در این کنگره مطرح شد، گفت: یکی از بحثها و دستور کارهای اصلی خشونت علیه زنان بود. روکن احمد میگوید: «نه تنها در کشورهای دیگر، بلکه در منطقه نیز آزارهای بسیاری علیە زنان تحمیل می گردد و زنان به روش سنتی و با عقاید ارتجاعی تحت عنوان ناموس کشته میشوند. همانطور که دولت ترکیه زنان پیشرو را در شخصیت زهرا برکل، یادی آقیده، یادی اسما بە قتل می رساند، این رویکرد و عقاید در جامعه ریشه کن نشده و زنان را به شیوه های مختلف می کشند. خشونت و نسل کشی علیه زنان از محورهای اصلی این کنگره بود. کشتن یک زن، کشتن جامعه است.

ذهنیت مردسالار از بین می رود

بنابراین زنان به وظیفه ای کە رهبری بر دوش آنان گذاردە است، عمل می کنند، جامعه را در آغوش میگیرند و ذهنیت مردسالاری را نابود میکنند. با شعار "ژن، ژیان، آزادی" پیروز خواهیم شد. در قرن 21 و در سال 2023، اعضای کنگره خود را برای شکستن انزوای رهبر آپو و تضمین آزادی فیزیکی او مسئول و موظف می داند.