نهال‌کاری و کاشت بذر بلوط در دامنه کوه آویَر

در ادامه کمپین "زاگرسانه"، گروهی از دوستداران طبیعت و فعالین محیط زیست اقدام به نهال‌کاری و کاشت بذر بلوط در دامنه کوه آویَر شهر سنه کردند.

تصاویر به دست آمده نشان می دهد که جمع کثیری از زنان و کودکان هم در این اقدام زیست محیطی شرکت کرده بودند.

کودکان دختر همچنین سرودی در حمایت از طبیعت هم خوانی کردند.

نهال‌کاری و کاشت بذر بلوط در کوه آویر سنه در ادامه کمپینی بنام زاگرسانه است.