تبریک کوما جڤاکن کوردستان بە فرماندهی قرارگاە نیروهای مدافع خلق

کوما جڤاکن کوردستان فرماندهی قرارگاە نیروهای مدافع خلق را بە دلیل انجام عملیات انقلابی و ضربە سنگین بە نیروهای ارتش اشغالگر ترک، مورد تقدیر قرار داد. ک.ج.ک در این بارە گفت: انجام این عملیات ن

کوما جڤاکن کوردستان فرماندهی قرارگاە نیروهای مدافع خلق را بە دلیل انجام عملیات انقلابی و ضربە سنگین بە نیروهای ارتش اشغالگر ترک، مورد تقدیر قرار داد. ک.ج.ک در این بارە گفت: انجام این عملیات نیروهای گریلا برای حزبمان، خلقمان و دوستان ما بسیار روحیە بخش است.

ریاست مشترک شورای رهبری ک.ج.ک پیام تقدیری را بە فرماندهی قرارگاە نیروهای مدافع خلق ارسال کرد. متن این پیام بە شرح زیر است:

طی دو روز گذشتە نیروهای گریلا عملیات انقلابی موثری را انجام دادە و در ارتفاعات هکاری و جودی ضربات سنگینی را بە دشمن وارد کردەاند. بە دلیل انجام این عملیاتها کە بە شیوەای فداکارانە صورت گرفتەاند، بە نیروهای گریلا و فرماندهی قرارگاە مرکزی نیروهای مدافع خلق تبریک می گوییم. ما چهل و چهارمین سالگرد تاسیس حزبمان را بە نیروهای گریلا و فرماندهیمان شادباش گفتە و در چهل و پنجمین سال حزبمان، برای همە آرزوی موفقیت داریم.

بسیار مهم و معنادار است کە چهل و چهارمین سالگرد تاسیس حزب کارگران با عملیات روحیە بخش و حسابرسی از نیروهای دشمن اشغالگر-نابودگر گرامی داشتە شدە است و با این روحیە مبارز، وارد چهل و پنجمین سال حزب شدە است. این عملیات نیروهای گریلا برای حزبمان، خلقمان و دوستانمان بسیاری روحیە بخش بودە است. این موضع گریلا نشانە ملموسی از این واقعیت است کە در ٤٥ سال حزبمان، گامهای بلندی برداشتە خواهند شد و دشمن استعمارگر و نابودگر مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت.

این احساس  را با فرماندهی قرارگاە مرکزی نیروهای مدافع خلق در میان گذاشتە و برایشان آرزوی موفقیت داریم. بار دیگر سالروز تاسیس حزبمان را تبریک گفتە و در سال جدید برایتان موفقیت آرزومندیم.