۲۰۱۷/۲/۲۴

فراخوان جنبش زنان انقلابی جوان برای زنان کُرد و انقلابی

جنبش زنان انقلابی جوان در فراخوانی از زنان کُرد و انقلابی برای گستردەتر نمودن مبارزە بر علیە رژیم متحجر اردوغان دعوت نمودند و افزودند؛ با آزادی خود آزادی رهبری را مسجل نماییم، ما جز زنجیرهای بردگی چیز دیگری برای از دست دادن نداریم"

چهارشنبه ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۵۸
مرکز خبر - خبرگزاری فرات

جنبش زنان انقلابی جوان در فراخوانی از زنان کُرد و انقلابی برای گستردەتر نمودن مبارزە بر علیە رژیم متحجر اردوغان دعوت نمودند و افزودند؛ با آزادی خود آزادی رهبری را مسجل نماییم، ما جز زنجیرهای بردگی چیز دیگری برای از دست دادن نداریم"

 

در بخشی از این بیانیە آمدە است؛

"بە عنوان جنبش زنان انقلابی جوان در تاریخ ١١دسامبر ٢٠١٦ اعلام موجودیت کردە بودیم، ما میراث فرماندهانی همچون آخین، ژیان، فراشین، مزگین، سرهلدان و ژیندا را زندە نگاە می‌داریم و آنان را روزآمد خواهیم کرد."

 

جنبش زنان انقلابی جوان با اشاره به اینکه حکومت مردسالار و نژادپرست ترکیه در سال‌های گذشته کمر به کشتار زنان آزادیخواه بسته است به واقعه ترور سه زن انقلابی کرد در پاریس اشاره کرده و می‌گوید که زنان پیکارگرهرگز تسلیم این اقدامات وحشیانه نشدەاند.

 

این بیانیه از دولت حزب عدالت و توسعه به عنوان حاکمیتی مردسالار و زن‌ستیز نام برده و می‌افزاید: " سیاست‌ سرکوب زنان از سوی دولت موجب افزایش قتل و تجاوز به زنان در جامعه شده است. زنان جوان که قصد ندارند تسلیم این وضعیت شوند دست به دست هم می‌دهند و دوزخی برای دشمن بپا خواهند کرد."

 

جنبش زنان انقلابی جوان می‌گوید: "یک زن ایدەآل برای حزب حاکم ترکیه زنی است که جلوی همسرش راه نرود، از مردان خانواده دور نشود، ماشینی برای نوزاد آوری باشد و حاضر شود با کسی که به او تجاوز کرده ازدواج کند. اما زنان جوان انقلابی رهروان جنبشی هستند که به رهبری اوجالان برای آزادی زنان مبارزه کرده و نویدی برای زندگی آزادانه است."