در دویسبورگ برای رهبر خلق کورد غرفه‌ای برپا شد

در غرفه‌ی برپا شده برای محکوم کردن انزوای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، برای شرکت در راهپیمایی کلن فراخوان داده شد.

در شهر دویسبورگ در چارچوب کارزار «آزادی برای عبدالله اوجالان و راه‌حل سیاسی برای مسئله‌ی کورد» و با هدف شکستن انزوای مطلق رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و تضمین آزادی جسمانی وی، با پیشگامی مجلس زنان شهید آسیا یوکسل‌ غرفه‌ای برپا شد.

در این فعالیت گفته شد: «نیروهای بین‌المللی با انجام خیانت بزرگی رهبر ما را تحویل دولت ترکیه دادند. رهبر ما ۲۵ سال است توسط دولت ترکیه اسیر شده است. در ۳ سال اخیر انزوای شدیدی علیه رهبر ما اجرا شده است. در برابر این انزوای غیرقانونی فریاد برمی‌آوریم و دولت ترکیه را محکوم می‌کنیم. در هر چهار بخش کوردستان حمله‌ی بزرگ دولت ترکیه به کوردستان وجود دارد. این حملات را شدیدا محکوم می‌کنیم.»

همچنین خواستار صیانت از اعتصاب غذای زندانیان شدند.

در این فعالیت صدها بروشور توزیع شدند و خلق کورد و دوستانشان را برای شرکت در راهپیمایی بزرگ ۱۷ فوریه در کولن آلمان برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و راه‌حل‌ مسئله‌ی کورد، فراخواندند.

همچنین کارت‌پستال‌هایی برای ارسال به رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان امضا شدند.

این فعالیت با انجام پایکوبی و سردادن شعار «زنده باد رهبر آپو» و «ژن، ژیان، آزادی» و «بدون رهبر زندگی میسر نیست» به پایان رسید.