حمله به مخمور در برن محکوم گردید

نجدت آتالای سیاستمدار در سخنرانی خود در این اقدام گفت: حملات به مخمور علیه همه کوردها صورت گرفته است، علیه کوردهای آزاد انجام شده است و خواستار آزادی جوانان بازداشت شده در کنسولگری عراق شد.

کوردستانی‌های ساکن برن سوئیس در اعتراض به تلاش برای محاصره اردوگاه پناهندگان شهید روستم جودی گرد هم آمدند.

در اینجا بیانیه‌ای از طرف جنبش جوانان انقلابی صادر شد و سپس نجدت آتالای سیاستمدار سخنرانی کرد.

در بیانیه‌ای که به بازداشت ۱۴ جوان که در اعتراض به حملات به مخمور اقدام به نافرمانی مدنی در کنسولگری عراق کردند، واکنش نشان داده شد، تاکید شد: می‌خواهند با افزودن ابعادی دیگر به انزوای مطلق ۲۷ ماهه علیه رهبر آپو، عرصه‌هایی را که بر اساس راه سوم و زندگی آزاد سازمان‌دهی شده‌اند، از بین ببرند. ما جوانان کورد و کوردهای مقیم اروپا، حملات و تهاجمات علیه نظام ایجاد شده توسط رهبر آپو را علیه خود برمی‌شماریم. ما به اقدام نافرمانی مدنی که امروز توسط جوانان کورد در کنسولگری عراق انجام شد درود می‌فرستیم و خواستار آزادی فوری جوانان کورد بازداشت شده هستیم. ما اعلام می‌کنیم که از رهبر آپو و سیستم دموکراتیکی که وی ساخته است در همه مناطقی که در آن هستیم صیانت خواهیم کرد.

نجدت آتالای همچنین گفت: مخمور برای همه کوردها ارزشی بسیار گرانبها دارد. حملات به مخمور علیه همه کوردها صورت گرفته است، علیه کوردهای آزاد انجام شده است. ما به اقدام و مقاومت جوانان انقلابی درود می‌فرستیم و خواستار آزادی فوری ۱۴ جوان بازداشتی خود هستیم.

این اقدام با سردادن شعارهای "زنده باد رهبر آپو"، "زنده باد مقاومت مخمور" و "جوانان فدائیان رهبر آپو هستند" به پایان رسید.