جوانان معترض در مقابل شورای اروپا بازداشت شدند

جوانان کورد و انترناسیونالیست که در اعتراض به انزوای اعمال شده بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در استراسبورگ فرانسه اقدام به نافرمانی مدنی کردند، توسط پلیس بازداشت شدند.

جوانان کورد و بین‌المللی در اعتراض به انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و جهت بیان مطالبه‌ی آزادی وی در ساختمان شورای اروپا در استراسبورگ اقدام به نافرمانی مدنی کردند.

پلیس فرانسه با خشونت این جوانان را بازداشت کرد. جوانان که توسط پلیس دستبند زده شده و در معرض خشونت قرار گرفته بودند همچنان به سردادن شعارهایی مانند «زنده باد رهبر آپو» و « زندگی بدون رهبری ممکن نیست» ادامه دادند.