تصمیم شورای اتحادیه اروپا برای توقف مناسبات خود با ترکیه

شورای اتحادیه اروپا بار دیگر تصمیم گرفت تا روابط خود را ترکیه به منظور پذرش این کشور در اتحادیه ترکیه متوقف کند. طبق اعلام شورا، آنکارا روز بروز معیارها و ارزش‌های دمکراسی و آزادی‌های اتحادیه اروپا را نقض می‌کند.

شورای اتحادیه اروپا در این باره، قبل از خاتمه سال، نشست خود را برگزار کرد. در این نشست وضعیت ترکیه و فرایند عضویت ترکیه به صورت گسترده مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در خاتمه این نشست اعلام شد که شورای اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است که روابط و مناسبات خود را با ترکیه ادامه ندهد. این تصمیم به معنای لغو ارتباط با آنکارا است.

متن تصمیم شورای اتحادیه اروپا به شرح ذیل است:

مشاهده می‌شود که ترکیه روز بروز از ارزشها و معیارهای اتحادیه اروپا دورتر می‌شود. در ترکیه نقض حقوق بشر، فشار بر زندانیان سیاسی و آزادی بیان و افکار و عقاید عدالت طلبانه از سوی حاکمیت ادامه پیدا کرده است. به دلیل سیاستهای فشار و سرکوب حکومت، نهادهای جامعه مدنی در شرایط ناگواری به سر می‌برند. به همین دلیل لازم نیست که مذاکرات ادامه پیدا کنند.

اعضای شورای اتحادیه اروپا در این نشست دخالت‌های ترکیه در کشورهای منطقه را خاطرنشان کرده و اظهار داشتند: ترکیه از راه‌های غیر قانونی به لیبی سلاح ارسال کرده است.