انتخاب پکرمن، سیاستمدار کورد بە عنوان رئیس کانتون بازل

بولنت پکرمن، سیاستمدار کورد، بە عنوان رئیس کانتون بازل در سوئیس انتخاب شد.

در انتخابات کانتون بازل، بولنت پکرمن، سیاستمدار  ٤٥ سالە کورد از سوی حزب لیبرالهای سبز (GLP) بە عنوان ریس این کانتون انتخاب شد.. از مجموع ٩٩ رای، وی موفق بە کسب ٨٧ رای شد.

نخستین بار است  که یک کورد مهاجر بە ریاست یک کانتوان برگزیدە می شود. پکرمن از سال ٢٠٢١ در شورای بزرگ کانتون حضور داشتە است. وی از سال ٢٠٠٩ تا ٢٠١٣ نیز عضو پارلمان کانتون بودە است. بولنت پکرمن به مدت دو سال نیز نماینده بازل در پارلمان بود. وی پس از فوریه به مدت یک سال رئیس کانتون بازل خواهد بود.  پکرمن از کوردهای آناتولی مرکزی است و در سن ١٥ سالگی از ترکیه به سوئیس مهاجرت کردە است.