اعتراض بە انزوای رهبر آپو در در دانشگاە آتن

اعضای جنبش جوانان انقلابی علیە انزوای امرالی و اشغالگری در کورستان، اعتراضی را در دانشگاە آتن سازماندهی کردند.

اعتراض جنبش جوانان انقلابی و زنان جوان مبارز در مقابلە با انزوای تحمیل شدە بر رهبر خلق کورد و حملات اشغالگرانە  همچنان ادامە دارد.

اعضای جنبش جوانان انقلابی بە منظور اشارە بە انزوای سنگین بر عبدالە اوجالان، در دانشگاە آتن، اعتراضی را سازماندهی کردند. جوانان نخست اعلامیەهایی را بە زبان انگلیسی در دانشگاە منتشر کردند، در این اعلامیە آمدە بود کە سیاستهای دولت ترک مبنی بر تشدید انزوا از ارتباط مستقیمی با حملات اشغالگرانە بر کوردستان برخوردار است.

در این اعتراضات جوانان خواهان گستردە تر شدن اعتراضات برای حمایت و صیانت از اوجالان شدند.