اعتراض بە حملات شیمیایی از سوی کوردستانیان مقیم اروپا در دوسلدورف

دهها هزار کوردستانی نسبت بە حملات ارتش اشغالگر ترک بە نیروهای گریلا در دوسلدورف گردهم آمدند.

روز گذشتە دهها هزار کوردستانی و دوستان خلق کورد از صبح در پارک DGB در دوسلدورف گردهم آمدە و متعاقب گفتگو با نمایندگان نهادهای مختلف از دو مسیر راهپیمایی خود را اغاز کردند. راهپیمایان بە منظور جلب نظر بە استفادە ارتش اشغالگر ترک از سلاحهای شیمیایی بە سردادن شعار پرداختند. راهپیمایی در پارک Rheîn پایان گرفت. زبیدە زمرد و انگین سور روسای مشترک KON-MED ضمن خوشامدگویی بە راهپیمایان، سخنرانی افتتاحیە این راهپیمایی را بر عهدە داشتند. سپس نمایندگان احزاب کوردستانی و نمایندە نیروهای دمکراتیک اروپا ADGB بروی صحنە رفتە و بە خوشامدگویی راهپیمایان پرداختند. سپس بیانیەهای گروهها و احزاب سیاسی قرائت شد. آرتین مریوان بیانیە گردهمایی را با زبان کوردی قرائت کرد. این بیانیە بە زبان ترکی از سوی هولیا یر نیز قرائت شد.

در بخشی از این بیانیە آمدە است:

ما میدانیم کە دولت اشغالگر ترک با پروژە نئوعثمانی خود، اشغال تمام کوردستان را بە عنوان هدف خود تعریف کردە است. از همین رو است کە با دست زدن بە تمام راهکارهای پلید، جنگ در کوردستان را ادامە میدهد. دولت ترک در نتیجە شکست و توقف خود در برابر گریلاهای کوردستان و خلق کورد شکست خوردە است، بە منظور نابودی دستاوردهای خلق کورد در یکصدمین سالگرد پیمان لوزان، تصور میکند کە میتواند رویاهای عثمانی خود را تحقق ببخشد. از همین رو است کە تمامی پیمانهای بین المللی را در رابطە با منع کاربرد سلاحهای شیمیایی نقض میکند.

ما بە عنوان نمایندگان احزاب و نهادهای کوردستانی در اروپا، لازم میدانیم کە خاطرنشان سازیم کە دولت ترک در کوردستان حملات شیمیایی خود را علیە گریلاهای کوردستان، غیرنظامیان ادامە میدهد. ما نهادها و سازمانهای کوردستانی  بیش از این تداوم سیاستی را کە پیش از این در حلبجە در سال ١٩٨٨ بە فاجعە سکوت در مقابل آن منجر شد، نمی پذیریم. ما کوردستانیان بار دیگر از سازمان منع استفادە از سلاحهای شیمیایی OPCW  و دیگر سازمانهای مرتبط میخواهیم کە نمایندگان خود را بە منظور تحقیق و تفحص بە مناطق بمباران شدە اعزام کنند.

ما میخواهیم کە در این رابطە بویژە از آلمان درخواست نماییم، زیرا یکصدسال است کە آلمان، از زمان اتحاد و ترقی تا بە امروز، در جنگ پلید بە بزرگترین همکار  و حامی ترکیە تبدیل شدە است. در ابتدای سدە، ترکیە و آلمان از روابط خوبی برخوردار بودند، در سرزمینهای مزوپوتامیا، سریانیها، ارمنیان، رومی و کوردهای ایزدی با قتل و کشتار مواجە شدند.

در بخش دیگری از این بیانیە آمدە است کە دولت ترک در سالهای ١٩٣٧ و ١٩٣٨  در درسیم نیز از گاز شیمیایی استفادە کردە بود، در این قتلعام دولت ترک از گازهای تولید شدە توسط آلمانیها، بە منظور کشتار غیر نظامیان، زنان و کودکانی کە خود را در غارها پنهان کردە بودند استفادە میکرد.

 سخنرانی بوروکرات آن زمان، احسان صبری چاگلایانگیل کە وزارت امور خارجە دولت ترک را در دست داشت، بە خوبی گویای استفادە ارتش ترک از گازهای شیمیایی است. او گفتە بود: من نتیجە را اعلام میکنم. ارتش از گاز شیمیایی استفادە کردە است. کسانی کە خود را در غارها مخفی کردە بودند، مانند موش مسموم شدە بودند.  آنها کوردهای هفت تا هفتاد سالە را قتلعام کردند، عملیاتی خونین بود.

 در این بیانیە از OPCW درخواست شدە است کە سریعا وظایف و تعهدات خود را انجام بدهند، تحقیقات لازم را در مورد بکارگیری سلاح شیمیایی از سوی ارتش ترک انجام دهند. در غیر این صورت بە شرکای دولت ترک در انجام این جنایات تبدیل می شوند.

بعد از قرائت بیانیە، پروفسور نسە اوزگنن سخنرانی کرد. وی در مورد تاریخچە بکارگیری سلاحهای شیمیایی در جنگها سخن گفتە و اعلام نمود کە ٩٥ درصد از منابع و ذخایر سلاحهای شیمیایی در دست آمریکا، روسیە قرار دارد.

در بخش دیگری از سخنرانی خود، اوزگن دستگیری شبنم کورور فنجانجی را بە دلیل رسانەای کردن استفادە ارتش ترک از سلاحهای شیمیایی شدیدا محکوم کردە و خواهان آغاز تحقیق نهادهای بین المللی در رابطە با بکارگیری سلاحهای شیمایی شد.

گروهها و سازمانهایی کە این راهپیمایی را سازماندهی کردە بودند بە نحو زیر است:

دفتر نمایندگی و سازمانهای کوردستانی در اروپا

اتحادیە میهنی کوردستان

جنبش گوران

کنگرە جوامع دمکراتیک کوردستانیان اروپا KCDK-E

جنبش زنان کوردستان-اروپا TJK-E

حزب کمنیست کوردستان

کنگرە ستار

حزب زحمتکشان کوردستان، باسور کوردستان

حزب آزادی و دمکراسی ایزدیان

جنبش آزادی

حزب اتحاد دمکراتیک

حزب دمکراتیک کوردی سوری

حزب چپ دمکراتیک کورد در سوریە

جنبش نوین کوردستانی-سوریە

حزب چپ دمکراتیک کورد در سوریە

آلپارتی- سوریە

حزب چپ دمکرات در سوریە

حزب تفاهم کوردی در سوریە

حزب رفورم کوردی در سوریە

حزب سبز دمکراتیک کوردستانی در سوریە

حزب دمکرات کوردستانی سوریە

حزب کمونیست کوردستان سوریە

حزب اسلامی کوردستان PIK

حزب کمنیست کوردستانKKP

پژاک

کودار

کژار

پلتفرم هورام

پلتفرم زاگرس

یاری کورد

حزب دمکراتیک مترقی کورد در سوریە

جنبش فرهنگی هنری کورد TEV-ÇAND

Kurdîsche Gemeînde Stûttgart e.V

فدراسیون علویان کوردستان FEDA

مرکز جوامع ایزدیان NAV YEK

 

Kurdîsche Zentrûm Berlîn

جامعە اسلامی کوردستان

حزب آزادی مزوپوتامیا

انجمن حقوق بشر کوردستان

و بیش از ٢٠ نهاد و حزب دیگر کوردستانی از جملە برگزارکنندگان این مراسم بودند.