اعتصاب غذا در ٢۶مین روز ادامه دارد

اعتصاب غذای زندانیان پرونده پ.ک.ک و پاژک در زندان‌های رژیم اشغالگر ترک برای پایان دادن به حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و توقف نقض فاحش حقوق زندانیان در ٢۶مین روز خود ادامه دارد.

زندانیان سیاسی در زندان‌های رژیم اشغالگر ترکیه با هدف پایان دادن به حسر عبدالله اوجالان و توقف نقض فاحش حقوق بشر در زندان‌های رژیم ترک از ٢٧ نوامبر ٢٠٢٠ دست به اعتصاب غذای نامحدود و بدون بازگشت زدند. اعتصاب غذا در زندان‌های رژیم ترک در ٢۶مین روز خود با شرکت گروه پنجم زندانیان ادامه دارد.