اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ٣١مین روز ادامه دارد

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی علیه حصر و انزوای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان که در زندان‌های رژیم اشغالگر ترک جریان دارد وارد ٣١مین روز خود شد. گروه هفتم اعتصاب غذا را دور گرفتند.

اعتصاب غذای نامحدود و چرخشی زندانیان سیاسی از ٢٧ نوامبر ٢٠٢٠ علیه حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و نقض فاحش حقوق بشر در زندان‌های ترکیه در شمال کوردستان و ترکیه آغاز شده بود. این اعتصاب امروز در ٣١مین روز خود ادامه دارد و گروه هفتم اعتصاب را دور گرفتند.

زندانیان از طریق خانواده و وکلای خود افکار عمومی دمکراتیک را به همبستگی در مبارزه علیه رژیم فاشیست ترکیه فراخواندند.

آنان اعلام کرده‌اند که تا درهم شکستن حصر زندان امرالی به اعتصاب غذا ادامه می‌دهند.