آیدنیز: اپوزیسیونی که با جسارت به مسئله کورد نپردازد، نمی‌تواند به قدرت برسد

صالحه آیدنیز ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک اعلام نمود که احزاب اپوزیسیون برای حل مسئله کورد گامی جدی برنداشته و در این باره اظهار داشت: اپوزیسیونی که با جسارت به مسئله کورد نپردازد، هیچ شانسی برای رسیدن به قدرت ندارد.

صالحه آیدنیز ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک که همراه با هیات این حزب و کنگره جامعه دمکراتیک به مدت ۹ روز در شهرهای منطقه چوکوروا با خلق دیدار و گفتوگو نموده بود در رابطه با محورهای دیدار خود با ساکنان منطقه اظهار داشت: اکنون با اتلاف فاشیستی آ.ک.پ/م.ه.پ روبرو هستیم. این ائتلاف در درجه اول به سرکوب کورد و سپس تمام بخش‌های جامعه برآمده است. آیدنیز در این باره افزود: آنها به منظور مقابله با سیاستهای حاکمیت در منطقه چوکوروا به اقشار و طبقات مختلف خلق دیدار کرده و شبکه‌های سازماندهی خلق را ایجاد کرده‌اند. تمامی کسانی که به انها مراجعه و با انها دیدار کرده‌اند خواستار لغو حصر رهبر خلق کورد، عبداله اوجالان شده‌اند و اظهار داشته‌اند که مخاطب اصلی مسئله کورد عبدالله اوجالان است.

حاکمیت خود کودتاچی است

در بخش دیگری از سخنان خود آیدنیز در خصوص گفته‌هایی که همیشه مقامات آ.ک.پ بر زبان می‌آورند نیز اظهار داشت: تاریخ ترکیه پر از رویداد کودتا است. با شراکت آ.ک.پ/م.ه.پ ۶ سال است که حکومت را بر اساس کودتا اداره می‌کنند. در واقع خود انها کودتاچی هستند. برای انکه در مسند قدرت باقی بمانند، همیشه به تلاش‌هایی دست می‌زنند که در مسند قدرت باقی مانند و در این رابطه خود به کودتا دست می‌زنند.

ائتلافها در ترکیه خلق را در بر نمی‌گیرند

صالحه آیدنیز در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که برای آنکه حل مسئله کورد به شیوه‌ای دمکراتیک حل نشود انها همیشه دست به ایجاد روندهای انحرافی می‌زنند. این حاکمیت، حاکمیتی نیست که آغوش خود را به سوی خلق باز کند و آنها را در بر گیرد. دقیقا در همین نقطه است که سیاستهای راه سوم لازم است در پیش گرفته شوند و هر گونه ائتلاف دمکراتیکی بتواند تمامی بخش‌ها و آحاد جامعه را پوشش دهد. تمامی بخش‌های جامعه باید بتوانند خود را بخشی از این ائتلاف دمکراتیک ببییند.

لازم است که اپوزیسیون به مطالبات خلق گوش دهد

آیدینز در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که برای ایجاد زبانی دمکراتیک لازم است که جنبشی جسور، با اراده و امید ایجاد شود و در این باره افزود: اپوزیسیون امروز در ترکیه برای حل مسئله کورد از طریق دمکراتیک لازم است که با جسارت عمل کند. لازم است که اپوزیسیون نسبت به زبان، هویت و مطالبات خلق کورد حساس باشد. اپوزیسیون برای حل مسئله کورد به عبارت‌پردازی روی می‌آورد، اما در رابطه با آقای اوجالان چه می‌گوید؟ خلق کورد میدانها، در مراسم نوروز آشکارا اعلام کرد که انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد را نمی‌پذیرد و موقعیت سیاسی و رسمیت زبان کوردی را درخواست نموده است. به همین دلیل لازم است که اپوزسیون ترکیه دست از اقدامات و گفته‌های فریب آمیز خود بردارد و گام‌های ملموسی را در رابطه با مسئله کورد بردارد. خلق کورد آشکارا می‌خواهد که اپوزیسیون در رابطه با انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد، مطالبات هویتی و زبانی آنها حساس باشد و مطالبات خلق کورد را بپذیرد. کورد همان کورد دوران‌های گذشته نیست.

در صورتیکه با جسارت به مسئله کورد نزدیک نشوند هیچ شانسی ندارند

صالحه آیدنیز در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان ساخت که مسئله کورد با سیاستهای امنیتی و خصومت آمیز به راه حل دست پیدا نمی‌کند و در این باره افزود: کورد با جنگ، فشار و سرکوب دست از مطالبات و خواسته‌های خود بر نمی‌دارد. لازم است که به خوبی بر این نکته واقف باشند. به همین دلیل لازم است که اپوزیسیون در این چارچوب به مسئله بنگرد. این کورد در ترکیه است که سیاست و حاکمیت را تعیین می‌کند. در انتخابات سال ۲۰۱۹ نیز این مسئله به اثبات رسید. کورد همانگونه که در خاورمیانه بازیگر اصلی است، در ترکیه نیز بازیگر اصلی است. در صورتیکه در ترکیه  اپوزیسیون می‌خواهد که به قدرت برسد، باید به مطالبات خلق کورد گوش دهد و بر این اساس گام‌های ملموس بردارد. اپوزیسیونی که در ترکیه با جسارت به مسئله کورد نپردازد از شانس رسیدن به قدرت برخوردار نیست.

از دستاوردهایمان دست بر نمی‌داریم

صالحه آیدنیز در خاتمه سخنان خود در رابطه با خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول نیز اظهار داشت که انها هیچگاه دست از حقوق خود، دستاوردهای خود بر نمی‌دارند. ما در مقابله با هر نوع سیاستی که به فشار و سرکوب علیه ما ادامه دهد، مبارزه خود را به صورتی گسترده ادامه خواهیم داد و مبارزه نهایی را به پیش می‌بریم.