بیانیه دختران خورشید آپویی: قتل ژینا قطعا بی‌پاسخ نخواهد بود!

واحدهای دختران خورشید آپویی در بیانیه‌ای اعلام کردند که در قلب تهران انتقام خون بناحق ریخته شهید ژینا امینی را از مزدوران جمهوری اسلامی می‌گیرند.

دختران خورشید آپویی در بیانیه‌ای ضمن اعلام همدردی با خلق کوردستان و خانواده شهید ژینا امینی می‌افزایند: از این پس، هیچیک از مزدورانی کە در تحمیل سیاستهای سرکوبگرانە علیە زنان و دختران کوردستان و ایران دخیل بودە باشند، از حملات بی‌شائبە ما بخصوص در تهران در امان نخواهند بود.

متن کامل بیانیه دختران خورشید آپویی که یک نسخه از آن به خبرگزاری فرات ارسال شده به شرح زیر است:

"ژن، ژیان، آزادی

سیستم تئوکراتیک و مردسالار ایرانی با قتل دختر کورد، ژینا امینی، بە بهانە حجاب بار دیگر اصرار خود را بر تحمیل سیاستهای سرکوبگرانە بر تمام دگر اندیشانی کە از پذیرش هنجارهای تئوکراتیک و مردسالار سرباز می زنند نشان داد. این سیستم در طول چهل سال اخیر تلاش داشتە است تا با تاکید بر تمام ابعاد قدرت سخت و نرم، بر جوامع ساکن در مرزهای جغرافیایی ایران حکومت راندە و از آنان مردمانی همگون و یکدست، بنابە بە باورهای خود بیافریند. اما پیش از این چهل سال و بعد از آن هم، کوردستان سنگر برخودان و سەرهلدان بودە و خواهد بود.

ما بە عنوان دختران خورشید آپویی، در جایگاە پیشاهنگان مبارزە برای آزادی کوردستان و دمکراسی برای خاورمیانە، ضمن اعلام همدردی با خلق کوردستان و خانوادە شهید ژینا امینی، اعلام می‌داریم کە از این پس، هیچیک از مزدورانی کە در تحمیل سیاستهای سرکوبگرانە علیە زنان و دختران کوردستان و ایران دخیل بودە باشند، از حملات بی‌شائبە ما بخصوص در تهران در امان نخواهند بود. قتل ژینا امینی و دیگر دختران این سرزمین، اجحاف و فشار بر زنان کوردستان و ایران بدون هیچ تردیدی با مماشات روبرو نخواهد شد. زنان پیشاهنگان انقلاب جدید کوردستان و خاورمیانە خواهند بود و توان دفاع و مقاومت را از رزمندگان کوبانی بە خوبی آموختەاند. زنان زندگی و آزادی را در قالبی جدید رقم خواهند زد.

تهران- ٢٨ شهریور ١۴٠١"