درخواست ۲۱ سال حبس برای لیلا گووَن

دادستانی ترک خواهان اجرای حکم زندان برای لیلا گووَن، ریاست مشترک کتگره جامعه دمکراتیک شد.

در رابطه با لیلا گووَن، ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک، پرونده‌ای با ۱۸ اتهام گشوده شده است و دادستانی رژیم ترک در دادگاه جرایم کیفری سنگین آمد، برای این زن سیاستمدار کورد، بین ۹ سال تا ۲۵ سال درخواست حکم زندان کرده است. لیلا گوون به اتهام تاسیس و اداره سازمان، عضویت در سازمان، فراخواندن مردم به شرکت در نشست‌ها و راهپیماییهای غیر قانونی،  مجددا مورد محاکمه قرار می‌گیرد. دادستانی این پروند درخواست مجازات لیلا گوون شده است.

در رابطه با ادعاهای دادستانی رژیم ترک مبنی بر عضویت وی در سازمان، لیلا گوون ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک مجددا تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است. اما وی از شرکت در نشست دادگاه خودداری کرده و وکلای وی، سردار چلبی، جمیله تورهالی در نشست دادگاهی وی حضور یافتند. دادستانی رژیم ترک با ادعای عضویت لیلا در سازمان، تبلیغات برای سازمان درخواست صدور حکم زندان برای وی شد. وی از ۱۱ اتهام دیگر دادستانی نیز تبرئه شد.

شاهد لیلا گووَن را نمی‌شناسد، اما دادستانی بر اساس شایعات خواهان مجازات وی است

دادستانی رژیم ترک ادعا می‌کند که لیلا بر اساس آرمانهای پ.ک.ک/ک.ج.ک فعالیت کرده و بر همان اساس بیانیه‌هایی را صادر کرده است.  همچنین دادستانی وی را به اتهاماتی از جمله: عضویت در سیستم سازمانی و هیرارشیک، کسب فرمان از مسئولان عالیرتبه سازمان، و عضویت در سازمان متهم و خواستار حکم  ۷ سال و ۶ ماه تا ۱۵ سال زندان برای لیلا شده است. دادستانی ترک علیرغم استشهاد شاهد که لیلا گوون را نمی‌شناسد، بنابه شایعات کیفرخواست وی را صادر کرده است.

از طرف دیگر دادستانی ترک به ادعای تبلیغات برای سازمان نیز خواستار ۱۰ سال مجازات حبس برای لیلا گوون شده است. وکلای وی نیز درخواست مطالعه کیفرخواست ارائه شده از سوی دادستانی را از دادگاه کردند. هیات دادگاه نیز درخواست وکلا را پذیرفته و دادگاه را به ۲۱ دسامبر موکول نموده است.