درخواست کنگرە ملی کوردستان از سی.پی.تی و شورای اروپا: بە انزوا خاتمە دهید

شورای کنگرە ملی کوردستان از شورای اروپا و کمیتە منع شکنجە سورای اروپا درخواست نمودە کە بە انزوای رهبر خلق کورد، عبدالە اوجالان خاتمە دادە و امکان دیدار را فراهم کنند.

شورای کنگرە ملی کوردستان نتایج چهاردهمین نشست خود را کە در روزهای ١٤-١٥ ژانویە ٢٠٢٣ برگزار شدە بود منتشر کرد.

طبق بیانیە، نشست شورای رهبری کنگرە ملی کوردستان با مشارکت اکثریت اعضای هیات بیست و یکمین نشست کنگرە ملی برگزار شدە است. در بیانیە همچنین آمدە است کە در این نشست اوضاع سیاسی جهان و خاورمیانە و کوردستان مورد بحث و بررسی قرار گرفتە است.

در این نشست بر اساس اساسنامە داخلی، وظایف و مسولیتهای کمیسیونها و کمیتەها مشخص شدە است و ارزیابیهای گستردە در رابطە با وضعیت سیاسی، خاورمیانە و بە ویژە کوردستان صورت گرفتەاند. این نشست تمرکز ویژەای بر خیزش خلقمان در روژهلات کوردستان و ایران صورت گرفتە است.

در بخش دیگری از بیانیە آمدە است کە در رابطە با حملات و تهدیدهای دولت ترک بە دستاوردهای روژآوای کوردستان و نیز باشور کوردستان و ادامە آنها توجە شدە است.  در سطح بین المللی نیز مسئلە تداوم جنگ اوکراین-روسیە و عضویت کشورهای سکاندیناوی و موضع ترکیە، بحران اقتصادی کە بر تمام جهان تاثیرگذار بودە است مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.

شورای کنگرە ملی کوردستان در رابطە با تاثیرات جنگ اوکراین و روسیە  بر وضعیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی مسئلە کورد و کوردستان نیز تاکید داشتە و اعلام کردە است کە این جنگ تاثیرات مهمی را بر خاورمیانە و بە ویژە کوردستان داشتە است. در این چارچوب است کە دولت ترک با نحوی غیر انسانی تلاش می کند از این موقعیت بهرەبرداری کردە و جنگ نابودگرانە و همە جانبە خود را علیە خلق کوردستان مشروعیت ببخشد. از طرف دیگر تلاش میکند مسئلە عضویت سوید و فنلاند را در ناتو بە مسئئلە کورد گرە زدە و از این طریق بە نتایجی دست پیدا کند.

کنگرە ملی کوردستان همچنین در رابطە با انتخابات ترکیە و افزایش حملات بە سیاستمداران و فعالان باکور کوردستان نیز اعلام داشتە است کە دولت ترک از این تریق میخواهد خلق کورد و مبارزە برای آزادی را تضعیف کند. بە ویژە کە در باکور کوردستان هیچگونە مجالی را برای آزادی و دمکراسی باقی بگذاشتە است، و رژیم آ.ک.پ/م.ه.پ بە نحوی سیستماتیک در مقابل خلق کورد، زبان و فرهنگ کوردی و موجودیت کوردی ممنوعیت و انکار را در پیش گرفتە و تداوم بخشیدە است. همزمان با این اقدامات حملات خود را بە باشور کوردستان و شنگال و مخمور گستردە کردە و در این مسیر از سلاحهای شیمیایی استفادە می کند. ارعاب و تهدید روژاوا را افزایش دادە و برای اشغالگریهای گستردە زمینەسازی می کند. دولت ترک تلاش می کند کە از فضای آشفتە جهانی بە نفع خود بهرەبرداری کردە و از هر فرصتی برای حملە بە دستاوردهای خلق کورد بهرەبرداری کند.

در این نشست همچنین بە وضعیت عراق، باشور کوردستان و تهدیدهای پیش روی شنگال، پیمان ٩ اکتبر ٢٠٢٠ نیز اشارە شدە و آمدە است کە تلاش میشود خلق ایزدیمان در شنگال بدون برخورداری از حق موقعیت سیاسی باشد، اما خلق ایزدیمان چنین مسالەای را نمی پذیرد.

در این نشست  وضعیت دشوار روژهلات کوردستان نیز مورد ارزیابی قرار گرفتە و اعلام شد کە  در روژهلات کوردستان نیز رویەهای سرکوبگرانە شدیدی علیە خیزش و قیام خلق در پیش گرفتە شدە است. شورای کنگرە ملی کوردستان میخواهد کە افکار عمومی بخشهای دیگر کوردستان بە این مسالە جلب شود.

در بخش دیگری از این نشست بە انزوای تحمیلی و تشدید شدە بر رهبر خلق کورد، آقای عبدالە اوجالان نیز توجە شدە و از سازمانهای بین المللی  مانند سی.پی.تی و شورای اتحادیە اروپا درخواست شدە است کە در این بارە وظایف و مسولیتهای خود را انجام دهند  و امکان دیدار وکلا و خانوادە با رهبر خلق کورد امکان پذیر شود.

همانگونە کە پیش از این نیز اعلام شدە بود کنگرە ملی کوردستان در مرحلە تجدید سازمان خود قرار داشتە و در این رابطە در تمام ابعاد خود مشغول فعالیت بودە و تغییرات لازم را در این بارە انجام دادە است. بە منظور تحقق این تغییرات، شورای کنگرە ملی کوردستان ارزیابیهای جدی را در اساسنامە خود انجام دادە و ساختار و تغییراتی را در استراتژی کنگرە ملی کوردستان ایجاد کردە است. شورای کنگرە ملی کوردستان بر این باور است کە بعد از ایجاد این تغییرات، کنگرە ملی و میهنی کوردستان بیش از پیش میتواند نمایندگی گستردەتر را بر عهدە داشتە و پاسخ لازم را بە خلق کوردستان دادە و در تمام ابعاد جامعە کوردستان را با عناصر و مولفەهای آن تحت پوشش قرار دهد. کنگرە ملی کوردستان بر این باور است کە برای تحقق و عملی کردن این تغییرات از فرصتها و امکانات لازم برخوردار است.

شورای کنگرە ملی کوردستان در خاتمە نشست خود لازم میداند و بر این نکتە واقف است کە بە منظور موفقیت در اقداماتش، تاکید بر ارادە حایز اهمیت بودە و با اتکا بە خلق کوردستان میتوان در این راە بە موفقیت دست یافت و برای دستیابی بە پیروزی نیز با روح بسیج گستردە امکانات و پتانسیلها بە فعالیت دست زدە وبە همین دلیل تصمیمات مهمی در بعد برنامەریزی برای شش ماە آتی و نیز آستانە یکصدسالگی پیمان لوزان اتخاذ شدەاند.