حکومت ایران در سال جاری ١٣٨ نفر را اعدام کرده است

سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که در ١٥ روز نخست ماه جاری، ٢٩ نفر در ایران و روژهلات کوردستان اعدام شدەاند که تعداد کل اعدام‌ها از ابتدای امسال به ١٣٨ نفر رسیده است.

سازمان حقوق بشر ایران در جدیدترین گزارش‌اش اعلام کرد، از ابتدای سال جاری تاکنون ١٣٨ نفر در ایران اعدام شدەاند.

تنها در ١٥ روز گذشته، از اول تا ١٥ مارس، ٢٩ زندانی در ایران اعدام شدەاند، این سازمان نسبت به افزایش تعداد اعدام‌ها هشدار دادە است.

این سازمان اعلام کرد که این آمار در مدت مشابهە سال ٢٠٢٠، ٦٧ زندانی اعدام شدە بودند، و در سال ٢٠٢١، ٧٢ زندانی و ٩٤ زندانی نیز در سال ٢٠٢٢ اعدام شدەاند.