جان باختن ۴ سوخت‌بر بلوچ به دلیل گرسنگی و تشنگی در مرزهای تقلبی بلوچستان

پس از بستن گذرگاه‌های مرزی توسط سپاه پاسداران و ارتش پاکستان یک سوخت‌بر بلوچ دیگر به دلیل گرسنگی و تشنگی در مرزهای ساختگی میان بلوچستان جان خود را از دست داده است.

بنابر گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز ۲۷ فروردین/ ١۶ آوریل، یک سوخت‌بر بلوچ که چندین روز در مرز بین ایران و پاکستان گرفتار شده بود، از شدت تشنگی و گرسنگی و به دلیل گرمای طاقت‌فرسا جان خود را از دست داده است.

هویت این سوخت‌بر "فاضل سبزل" عنوان شده است که بدلیل چندین روز گرفتاری در مرز مابین ایران و پاکستان و گرمای طاقت‌فرسا و گرسنگی و تشنگی جان خود را از دست داده است.

بنابر آمار ارائه شده توسط کمپین فعالین بلوچ، تاکنون ۴ سوخت‌بر در منطقه ی حائل ایران و پاکستان گرفتار شده و جان خود را از دست داده‌اند.

حدود دو هفته است که سپاه پاسداران ایران و ارتش پاکستان با مسدود کردن گذرگاه‌های مرزی صدها سوخت‌بر را بدون دسترسی داشتن به آب و غذا در منطقه حائل بین دو کشور گرفتار کرده‌اند.

کنشگران مدنی بلوچ نیز با بیان اینکه عدم بازگشایی گذرگاه‌های مرزی و بی‌توجهی به وضعیت سوخت‌برها می‌تواند فاجعه انسانی در نقطه صفر مرزی رقم بزند، نسبت به وضعیت سوخت‌بران در مرزهای تصنعی هشدار داده‌اند.