خیزش در روژهلات کوردستان و سراسر ایران بدون وقفه ادامه دارد

بدنبال فراخوان شخصیتها و سازمانهای سیاسی مختلف و همزمانی آن با مراسم چهلم شهدای خیزش اخیر، روژهلات کوردستان و ایران تا پاسی از ساعات اولیە صبح امروز همچنان صحنە مقاومت خلق در برابر نیروهای امنیتی بود. در جریان این اعتراضات خانە خمینی هم در شهر خمین...

بدنبال فراخوان شخصیتها و سازمانهای سیاسی مختلف و همزمانی آن با مراسم چهلم شهدای خیزش اخیر، روژهلات کوردستان و ایران تا پاسی از ساعات اولیە صبح امروز همچنان صحنە مقاومت خلق در برابر نیروهای امنیتی بود. در جریان این اعتراضات خانە خمینی هم در شهر خمین بە آتش کشیدە شد.

متعاقب انتشار فراخوانهای صادر شدە روزهای گذشتە بە منظور اعتصاب و تداوم خیزش در روژهلات کوردستان و سراسر ایران، روز گذشتە و تا ساعات اولیە امروز، روژهلات کوردستان و سراسر ایران صحنە تداوم خیزش خلق و برخوردهای خونین بین خلق و نیروهای سرکوب بود. در جریان خیزش روز و شب گذشتە شهرهای سنە، آبدانان مهاباد،  کامیاران، بانە، کرماشان و بویژە  بوکان و سقز صحنە شدیدترین برخوردها بودند. شدیدترین برخوردها در بوکان، سنە و سقز روی دادند. در بوکان تا پاسی از شب، خیابانهای این شهر در کنترل خلق انقلابی این شهر بود. همچنین در جریان این خیزش، خلق بە ساختمان شهرداری این شهر و منزل چند جاش نیز حملە کردند. گزارشهایی از حملە مردم بە فروشگاههای کوروش نیز بە عنوان یکی از فروشگاههای سپاە پاسداران منتشر شدە است.

در جریان شلیک مستقیم نیروهای امنیت رژیم بە مردم انقلابی حداقل ٩ نفر از شهروندان کورد بە شهادت رسیدند.آزاد حسین پور، میلاد معروفی، غفور مولودی، آرام حبیبی، شاهو بهمنی، هژار مام خسروی، امجد عنایتی، عبدالرحمان بختیاری، غفور مولودی، سالار مجاور. دست‌کم ۱۰ شهروند  از جمله یک کودک ۸ ساله نیز زخمی شده‌اند.

بر اساس اخبار منتشر شدە، تا کنون دستکم ٧ نفر در ایذە نیز بە شهادت رسیدەاند کە  ٢ نفر از کشتەشدگان کودک هستند. آیلار حقی دانشجوی سال چهارم پزشکی دانشگاه آزاد تبریز و شهروند تبریزی نیز در جریان خیزش شب گذشتە شهر تبریز در مورخ ۲۵ آبان، در حالیکە به یک ساختمان پناه برده بود، توسط نیروهای امنیتی به پایین پرتاب و جان خود را از دست دادە است. مراسم تدفین این دانشجوی تبریزی در لحظە تنظیم این خبر، با سر دادن شعار امسال سالە خونە، سید علی سرنگونە، در حال برگزاری است. طبق آمار بدست آمدە تا کنون ٣٤٨ نفر با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بە شهادت راسیدەاند، از این تعداد ٥٠ نفر کودک هستند.

از طرف دیگر، از شب گذشتە فراخوانهایی در روژهلات کوردستان و تمام ایران مبنی بر لزوم تمدید خیزش و اعتراضات تا سە روز دیگر صادر شدە است. انتظار می رود بە دلیل هزینەهای بسیار بالایی کە رژیم جمهوری اسلامی بر خلق تحمیل کردە است، خیزش خلق بە سوی یک انقلاب کامل و گستردە گام بردارد.

همچنین گزارشها حاکی از کشتە شدن حداقل ٣ نفر از نیروهای امنیتی در سنە و دیگر شهرهای کوردستان حکایت می کنند.