کمیته راهپیمایی طولانی: بیایید دور رهبر آپو جمع شویم

کمیته برگزاری راهپیمایی طولانی از همه جوانان خواست تا در راهپیمایی طولانی شرکت کنند و گفتند: ما خواستار آزادی رهبر آپو وپیشبرد اراده رهبر آپو هستیم.

راهپیمایی طولانی که به طور سنتی توسط جوانان برای آزادی فیزیکی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، امسال بین روزهای ۵ تا ۱۰  فوریه بین هایلبرون و فرایبورگ در آلمان برگزار می شود. این راهپیمایی با شعار برای آزادی رهبر آپو، به مبارزه برای آزادی بپیوندید، برگزار می شود.

 کمیته سازماندهی راهپیمایی با انتشار بیانیەای اعلام کرد: از جوانان کورد میخواهیم حول رهبر آپو جمع شوند. در این بیانیه آمده است: جوانان قوی ترین نیروها هستند. پس اجازە ندهیم مانع ما شوند. ما مانعی بزرگ بر سر راە نظام سرکوبگر و ضد دمکراتیک هستیم. از همه جوانان می خواهیم در راهپیمایی طولانی شرکت کنند. در سال ۲۰۲۳، رهبر آپو آزادکنید  یک صدا اراده رهبر آپو را فریاد بزنید. در خصوص رهبر آپو از همه جوانان می خواهیم که به راهپیمایی ما برای آزادی زنان، دموکراسی و اکولوژی بپیوندند. راهپیمایی در ۵ ژانویه برگزار می شود. ، ۵ فوریه ۲۰۲۳ در شهر هیلبرون شروع و پایان در ۱۰ فوریه ۲۰۲۳  در فرایبورگ خواهد بود. بیایید بخشی از راهپیمایی آزادی ما باشید.