کنگرە جامعە دمکراتیک اروپا: فراخوان برای آزادی رهبر آپو

کنگرە جامعە دمکراتیک-اروپا بە منظور مشارکت در گردهمایی روزهای ٢٥-٢٣ ژانویە در استراسبورگ فراخوان برای آزادی رهبر آپو را منتشر کرد.

کنگرە جامعە دمکراتیک-اروپا بە منظور مشارکت در گردهمایی روزهای ٢٥-٢٣ ژانویە در استراسبورگ فراخوان برای آزادی رهبر آپو را منتشر  کرد. در بیانیە ریاست مشترک کنگرە جامعە دمکراتیک-اروپا آمدە است: تلاش می شود با تشدید انزوای رهبر آپو ارادە خلق کورد را در هم بشکنند. بدیهی است کە دولت ترک با سیاستهای نسل کشی خود راە را بر حقوق و آزادیهای دمکراتیک در ترکیە می بندد. تا دیدارها با امرالی صورت نگیرند، لازم است تلاشها و فعالیتها ادامە یابند. کمیتە منع شکنجە شورای اروپا کە مسئول ممانعت از شکنجە است، وظایف خود را پیگیری نکردە و با اصرار بە هیچیک از فراخوانها پاسخ نمیدهد.

 کمیتە منع شکنجە شورای اروپا مسولیت دارد کە تمامی تحولات در امرالی را پیگیری کند. اما مسئولیتهای خود را در این بارە انجام نمیدهد. در نتیجە برخودان خلق کورد و دوستان خلق کورد، علیرغم تصمیمات سی.پی.تی و شورای اروپا، سیستم امرالی همچنان سیستم شکنجە خود را ادامە دادە و هیچیک از رفرمها را نپذیرفتە است. بە همین دلیل است کە مدت ٢٢ ماە است هیچگونە اطلاعی از وضعیت رهبر آپو در دست نیست. این وضعیت بازتابندە سکوتی است کە سی.پی.تی و شورای اروپا و سازمانهای مرتبط در پیش گرفتەاند. اگر چە کمیتە منع شکنجە شورای اروپا بە امرالی نیز عزیمت کردە است، اطلاعی در دست نیست کە آیا با رهبر آپو دیداری صورت گرفتە است یا خیر، از وضعیت سلامتی وی نیز هیچگونە اطلاعی در دست نیست و سی.پی.تی نیز مسئول این عدم شفافیت است.

تا زمانیکە وکلا نتوانند با رهبر آپو دیداری انجام دهند و محتوای این دیدار را برای افکار عمومی منتشر نکنند، اقدامات و فعالیتهایمان برای صیانت از وی همچنان و بدون وقفە ادامە خواهند یافت. بە همین منظور در فاصلە روزهای ٢٥-٢٣ ژانویە کە نشست شورای اروپا برگزار خواهد شد، تحصن ما شکل خواهد گرفت. هدف ما این است کە شورای اروپا نقش خود را اجرا کردە و بتواند بر ترکیە فشار وارد کند تا وکلا بتوانند با رهبر آپو دیدار داشتە باشند.

گردهمایی ما سە روز ادامە پیدا می کند و با مشارکت ریاست مشترک، سیاستمداران، هنرمندان، دوستانمان در اروپا، نمایندگان سازمانها و احزاب کوردستانی و نمایندگان، نیرویی را ایجاد کردە و روز پایانی نیز با گردهمایی وسیع خاتمە پیدا می کند.

از خلقمان درخواست می شود کە بر اساس مبنای دفاع از ارادە خود، لە تحصن روزهای ٢٥-٢٣ ژانویە مشارکت داشتە باشند.

تحصن و گردهمایی سە روزە: از ساعت ١٠ تا ١٤:٠٠ در آدرس زیر

Avenue de l'Europe 67000 Strasbourg