علیه ممنوعیت پ‌ک‌ک در لندن تجمعی صورت گرفت

امروز در شهر لندن علیه ممنوعیت پ‌ک‌ک در مقابل کنسولگری آلمان تجمعی برگزار شد.

در پی فراخوان خلق در اروپا و به ویژه در کشور بریتانیا، کنگره‌ی جامعه‌ی آزاد و جنبش جوانان انقلابی (ت‌ج‌ش) و زنان جوان مبارز (تکوژن) و حزب حیات آزاد روژهلات کوردستان (پژاک) در این تجمع شرکت داشتند.

در مقابل کنسولگری آلمان، فعالین و شرکت کنندگان با شعارهای مختلف ممنوعیت اعمال شده توسط دولت آلمان علیه حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) محکوم کردند.

پلیس لندن مانع برافراشتن پرچم پ‌ک‌ک شد و به این دلیل چند نفر دستگیر شدند، اما خلق با شعار «پ‌ک‌ک خلق است، خلق پ‌ک‌ک است» و «شهدا نمی‌میرند» و «زنده باد رهبر آپو» و «مقاومت زندگی است»، به این تجمع ادامه دادند.