م.ک.پ: رفقا کامیل و محمود به کاروان شهیدان پیوستند

م.ک.پ اعلام کرد؛ رفقا کامیل تورانلیوغلو و محمود اوزهان به کاروان شهیدان ملحق شدند. رفیق کامیل ضمن تحت اسارت دشمن بودن، با عدم مداوای پزشکی، روبروی مرگ قرار داده شد.

حزب کمونیست مائوئیست ترکیه (م.ک.پ) در اطلاعیەای آورده است: رفیق کامیل تورانلیوغلو (فرهاد) در زندان نوع F شماره دوی العزیز، که از کاندریا به آنجا منتقل شده بود، بەدلیل ایست قلبی، به کاروان شهیدان پیوست. رفیق محمود اوزهان (آپه دورسون) نیز که در کشور فرانسه بەعنوان یک پناهندەی سیاسی زندگی میکرد؛ در ٢٠ام می ٢٠٢٣ بەدلیل ایست قلبی به کاروان شهیدان پیوست.
در این اطلاعیه آمده است: ما از رفقایمان که در سنگرهای نبرد تن بەتن با در دست داشتن مشغل ١٨ می، رزمیدند؛ با احترام یاد میکنیم و به بخشی از زندگینامه و مبارزات این دو مبارز انقلابی پرداخت.
حزب کمونیست مائوئیست ترکیه اعلام کرد: رفیق کامیل در زندان دشمن بود اما بەوی اجازه ندادند تا مورد مداوای پزشکی قرار گیرد و بدین شیوه او را در برابر مرگ رها کرده بودند. تمام تلاشهایمان برای آزادی رفیق کامیل و به دلیل بیماری سختش، توسط دولت و ادارات زیربط بی جواب ماند و هیچ اقدامی نکردند. مسئولیت شهادت رفیق کامیل برعهدەی دولت ترکیه و مدیران زندان العزیز است.