نسل‌کشی سیاسی در آنکارا؛ ۱۰ نفر دستگیر شدند

در عملیات نسل‌کشی سیاسی و یورش به منازل شهروندان در آنکارا، دست کم ۱۰ نفر دستگیر شدند.

در چهارچوب عملیات نسل‌کشی سیاسی که توسط دادستانی کل آنکارا دنبال شده، صبح زود پلیس به تعداد زیادی از منازل مردم یورش برد. رئیس‌مشترک سابق حزب دموکراتیک خلق‌ها (ه‌دپ) در آنکارا و عضو جمعیت حقوقدانان معاصر؛ سمرا دمیر نیز در میان دست کم ۱۰ نفر بازداشت شده قرار دارد.

افراد دستگیرشده به مدیریت پلیس آنکارا منتقل شدند.