پرونده اصلی کنگره جامعه دمکراتیک تعلیق شد

سی و ششمین نشست دادگاهی سیاستمداران کورد و از جمله نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها، طیب تمل، پرو دوندار و پرونده اصلی کنگره جامعه دمکراتیک در دادگاه جرایم سنگین آمد برگزار شد. در این نشست قاضی پرونده بار دیگر بررسی آن را به زمان دیگری موکول کرد.

قرار بود در پرونده اصلی کنگره جامعه دمکراتیک ۱۵۴ سیاستمدار محاکمه شوند. دادگاه عالی، در این پرونده ۳۶ سیاستمدار کورد و از جمله پرو دوندار و طیب تمل از نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها در پارلمان نیز وجود دارند که بررسی پرونده آنها نیز به زمان دیگری موکول شده است. دادگاه مجازات و احکام ۱۱۸ سیاستمدار دیگر را نیز تایید کرده است.

سی و ششمین نشست دادگاهی سیاستمداران کورد در شعبه دوم دادگاه جرایم سنگین آمد برگزار شد. در این نشست، پرونده نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها، پرو دوندار و طیب تمل به دادگاه نرسیدند. ویسی آکار، علی اوروچ، فتحی سواری نیز از طریق سیستم یکپارچه صدا و تصویر قوه قضائیه ترک در جلسه دادگاه حضور پیدا کردند. بعد از آغاز جلسه، وکلا به دفاع از موکلین خود پرداختند. برگزاری جسه آتی دادگاه به ۲۱ سپتامبر موکول شد.