روسای مشترک ه.د.پ با مقامات حزب کارگران ترکیه و حزب رنج دیدار خواهند کرد

در نشست ائتلاف رنج و آزادی، حزب دموکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) لیستی را پیشنهاد کرد. حزب کارگران ترکیه و حزب رنج نیز پیشنهاد کردند با لیست‌های خود در انتخابات شرکت کنند. روسای مشترک ه.د.پ برای مذاکره با حزب کارگران ترکیه و حزب رنج ملاقات خواهند کرد.

پس از نشست ه.د.پ در 15 مارس، احزاب ائتلاف رنج و آزادی دور هم جمع شدند.

دستور کار این نشست انتخابات ریاست جمهوری و عمومی در ترکیه است.

 ه.د.پ تصمیم هیئت اجرایی مرکزی را روی میز گذاشت که می‌خواهد "با یک لیست در انتخابات شرکت کند."

با این حال، حزب کارگران ترکیه و حزب رنج پیشنهاد خود را برای شرکت در انتخابات با لیست‌های خود تکرار کردند.

این نشست به تعویق افتاد و پروین بولدان و میتهات سانجار روسای مشترک ه.د.پ با ارکان باش رئیس حزب کارگران ترکیه و ارجمند آکدنیز رئیس حزب رنج دیدار خواهند کرد.