شماره تازه نشریه آلترناتیو منتشر شد + دانلود نشریه

شماره ٩۵ نشریه آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان منتشر شد.

در شماره ٩۵ نشریه آلترناتیو، پژاک تحلیلی سیاسی از وضعیت ایران و روژهلات کوردستان ارائه داده است.  با توجه به اینکه اردیبهشت‌ماه (گُلان) در میان جنبش آزادی‌خواهی کورد، ماه شهیدان است در این فایل به مقاومت و مبارزات شهدای مطبوعات پژاک و شهید فرزاد کمانگر و یارانش پرداخته شده است. در یک بخش تاملی کوتاه بر تحولات سیاسی و اجتماعی صدسال اخیر در ایران شده و بخشی دیگر به ابعاد پیمان قصرشیرین و پیامدهای آن در کوردستان اختصاص داده شده است.

برای دریافت آلترناتیو شماره‌ی ۹۵ لطفا [اینجا] کلیک نمایید.