شماره‌ی‌ ۹۳ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد + دانلود نشریه

آلترناتیو در این شماره تحولات روژهلات کوردستان را با روئسای مشترک کودار و پژاک مورد بحث و گفتگو قرار داده است

شماره‌ی‌ ۹۳ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) منتشر گردید. در این شماره مصاحبه‌ای اختصاصی با روسای مشترک کودار و پژاک در مورد تحولات سیاسی روژهلات کوردستان و ایران صورت گرفته است.

در شماره ٩٣ نشریه آلترناتیو با توجه به نزدیک شدن هشت مارس روز جهانی زنان، به بررسی وضعیت زنان در ایران و روژهلات کوردستان و سطح مبارزات آنان پرداخته شده است. همچنین در این شماره پدیده‌ی کولبری و در بخش دیگر به نوروز و فرهنگ آن در کوردستان اختصاص یافته است.

 برای مطالعه و دریافت شماره ٩٣ نشریه آلترناتیو شماره‌ی ۹۳ [اینجا] کلیک نمایید.