تهدید یک مقام جمهوری اسلامی بە ایجاد نا آرامی در خیابان‌های ناتو

یک عضو كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس جمهوری اسلامی ایران، ضمن انتساب خیزش خلقها در ایران بە دخالتهای ناتو، همزمان دست بە تهدید کشورهای غربی زد.

با تداوم خیزش خلقهای ایران و استیصال هر چە بیشتر حاکمیت، مقامات جمهوری اسلامی ایران، مانند همیشە چارەای غیر از انتساب این خیزشها بە کشورهای غربی ندارند. در تازەترین اظهار نظرها،  ابراهیم رضایی، عضو كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ایران در حساب تویتری خود اعلام کردە است کە  نمی‌شود خیابان‌های تهران ناآرام باشد اما خیابان‌های ناتو آرام.

این عضو  كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ایران کە بە گفتە خود دانش آموختە ارتباطات است، بر خلاف رشته تحصیلی خود طرفدار قطع ارتباط اینترنتی ایرانیان با خارج از کشور است، اما همزمان برای اظهار نظر در رابطە با مسائل ایران و جهان از شبکه اجتماعی توئیتر و فیلترشکن استفاده می‌کند.