قطع درختان جنگلی در منطقه کوشتیان گابار

در منطقه کوشتیان واقع در کوهستان گابار در استان شرنخ در باکور کوردستان؛ غارتگران تحت حمایت نیروهای نظامی اقدام به قطع درختان جنگلی کرده‌اند.

طبق اخبار دریافتی در منطقه کوشتیان گابار حدود ۱۰ روز است قطع درختان آغاز شده است و غارت محیط زیست در تصاویر دریافتی دیده می‌شود.

جنگل‌های گابار و جودی در استان شرنخ چند سالی است که به‌شیوه سیستماتیک قطع و غارت می‌شود و این روند در سه سال اخیر توسط غارتگران و با حمایت نیروهای نظامی شدت یافته است.