انزجار افکار عمومی کوردستان و ایران از فیلم‌های ساختگی سپاه

سیستم تئوکراتیک ایران تلاش دارد تا دفتر پرشکوه انقلاب زنان را با تداوم جنایت بستە و همچون همیشە خون را با خون بشوید.

سیستم تئوکراتیک ایران تلاش دارد تا دفتر پرشکوه انقلاب زنان را با تداوم  جنایت بستە و همچون همیشە خون را با خون بشوید. فارغ از اقدامات این سیستم در سالهای اولیە انقلاب خلقهای ایران علیە زنان، این سیستم در سالهای گذشتە نیز با قتل زهرا کاظمی، ترانە موسوی، در بازداشتگاە نە تنها هیچگاە پاسخگو نبودە است بلکە سعی داشتە است هموارە با تحریف افکار عمومی، قتلهای حکومتی را بە موارد نامشخص احالە دادە و خود را بری از هر گونە جنایتی نشان دهد.

این رویە حتی در جریان قتل حکومتی ژینا امینی نیز تا حدی مشهود است و آخرین نمونە بارز اقدامات این سیستم غیر قتل حکومتی نیکا شاکرمی دختر هفده سالەای است کە طبق گزارش ادارە بهشت زهرا با ضربات متعدد اجسام سخت بە قتل رسیدە است.

نیکا شاکرمی دانش آموز دبیرستانی در اعتراضات روزهای اخیر بلوار کشاورز تهران ناپدید شد وبعد از چند روز در حالی کە پیکر او به شدت آسیب دیده بود، در کهریزک بە خانوادە وی تحویل دادە میشود. اما با این وجود مأموران امنیتی بار دیگر پیکر نیکا را ربودە و مخفیانه دفن می کنند.

یک سند بدست آمده از بهشت زهرا نشان می‌دهد که علت مرگ نیکا شاکرمی اصابت اجسام سخت به جمجمه بوده است. این سند نشان دهندە شکنجە اواز سوی نیروهایی بودە است کە وی را دستگیر کردەاند. دوستان نیکا از او به عنوان فردی  آرام یاد می‌کنند و در آخرین تماسهایش با دوستان گفته بود کە نیروهای امنیتی در حال تعقیب وی هستند.

 قتل حکومتی این دختر جوان، سندی از ماهیت پلید حکومت ایران است که نه تنها نیکا بلکه هزاران تن از مردم آزادیخواه کشورش را سرکوب کرده است. قتل نیکا تا حدی افکار عمومی را متشنج کردە است کە که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار تصاویری ساختگی از دوربین‌های مدار بسته و تحت فشار قرار دادن بستگان نزدیک وی آنها را وادار به گفتن روایت‌های ساختگی در مصاحبه ای تلویزیونی کردە است. حکومت ایران علیرغم تلاش نتوانست خود را از قتل ژینا مبرا کند، و بعید است از خونخواهی نیکا و نیکاها بتواند فرار کند. باید دانست قاتل ژینای کوردستانی و نیکای لرستانی یکی است.