اروپا فشار و تحریمهای خود علیه سوریه را کاهش می دهد

اتحادیەی اروپا اعلام کرد برای اینکه کمکهای انسانی آسانتر به زلزلەزدگان سوریه برسد، فشار و تحریمهای خود علیه این کشور را کاهش می دهد.

طبق اطلاعیەای از مجلس اروپا، سازمانهای امداد رسان برای رساندن کمکهایشان به زلزلەزدگان سوریه، لازم نیست از کشورهای اتحادیەی اروپا درخواست مجوز کنند.

این فرمان برای شش ماه است و به دلیل بحران شدید انسانی در سوریه این دستور صادر شده است.

اتحادیەی اروپا این را نیز اضافه کرد که پس از زمین لرزه و برای تأمین وسایل مورد نیاز اولیه، ٣.۵میلیون یورو را به سوریه ارسال کرده اند.

تحریم و فشارهای اتحادیەی اروپا علیه سوریه از سال ٢٠١١ آغاز شد و در پی آن ٢٩٠ شخصیت و ٧٠ سازمان در لیست تحریمها قرار گرفتند.