توطئه ١٥ فوریه در روسیه محکوم شد

کوردها در یرشوای واقع منطقه ساراتوف روسیه با انجام فعالیت توطئه ١٥ فوریه را محکوم کردند.

به مناسبت سالگرد توطئه بین المللی ١٥ فوریه ١٩٩٩ که منجر به دستگیری رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان شد، فعالیتی در منطقه یرشووا در منطقه ساراتوف برگزار شد.

در این کارزار کە با نام پسران یرشووا، رئیس منطقه خودمختار کورد میرزا علی و سلطان باکی عضو شورا در این مراسم سخنرانی کردند.

ضمن صحبت کردن اعلام شد که ١٥ فوریه برای خلق کورد روز سیاهی است و همچنین گفتە شد مبارزه آنها تا آزادی عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد ادامه خواهد داشت.

فعالین گفتند این انزوا نیز یک توطئه بین المللی است و بر آن اعتراض کردند. آنها گفتند که سیاستی که بر ضد شخص رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان انجام گرفتە است، سیاستی ناموفق بودە و در آینده نیز موفق نخواهد بود.