اتحاد کورد و عرب برای مقابله با توسعه‌طلبی تهران و آنکارا اجتناب‌ ناپذیر است

محمد فتح الشریف، رئیس مرکز مطالعات عربی به سابقه همزیستی دیرینەی جوامع منطقه بدون درگیری با یکدیگر اشاره کرده و منازعات کنونی را نتیجه رویای دو حکومت ترکیه و ایران برای کشورگشایی می داند.

محمد فتحی الشریف رئیس مرکز مطالعات عربی می‌گوید سرنوشت کوردها و عرب‌ها بهم گره خورده، بنابراین این دو ملت باید روابط خود را تقویت کنند.

الشریف در گفتگویی با خبرگزاری هاوار، روابط میان کورد و عرب را تاریخی عنوان کرده و می‌گوید آنها همیشه با هم در یک خندق افتاده‌اند.

رئیس مرکز مطالعات عربی به سابقه همزیستی دیرینەی جوامع منطقه بدون درگیری با یکدیگر اشاره کرده و منازعات کنونی را نتیجه رویای دو حکومت ترکیه و ایران برای کشورگشایی می داند.

محمد فتحی الشریف می‌گوید اتحاد میان کورد و عرب برای مقابله با پروژه‌های توسعه‌طلبانه تهران و آنکارا امری اجتناب ناپذیر است.

رئیس مرکز مطالعات عربی اشاره می‌کند عرب‌های احوازی و عرب‌های ساکن مناطق نزدیک به مرزهای ترکیه همان سرنوشتی را دارند که بر کوردهای منطقه تحمیل کرده‌اند.