ترکیه ٢۴١ سرباز را به شهر اشغالی باب گسیل کرد

رژیم اشغالگر ترک ٢۴١ سرباز ویژه را از سمسور به شهر اشغالی باب در سوریه منتقل کرد.

رژیم فاشیست ترک تحرکات اشغالگرانه را در سوریه ادامه می‌دهد. ترکیه نیروی تازه‌ای را به شهر اشغالی باب گسیل کرد. ٢۴١ نظامی تر از فرماندهی گردان ویژه سمسور به شهر باب در سوریه منتقل شدند.