آسیه عبدالله: هیچکس منتظر سقوط عفرین نباشد

آسیه عبدالله ریاست مشترک جنبش جامعه دمکراتیك، تو-دم که در عفرین به سر می‌برد در مصاحبەای با خبرگزاری "ژن‌نیوز" از آنچه در عفرین می‌گذرد سخن گفت.

آسیه عبدالله ریاست مشترک جنبش جامعه دمکراتیك، تو-دم که در عفرین به سر می‌برد در مصاحبەای با خبرگزاری "ژن‌نیوز" از آنچه در عفرین می‌گذرد سخن گفت. او به قدرت‌های جهانی که چشم‌براهند ترکیه بزودی کار عفرین را تمام کند هشدار داد چیزی بجز رسوایی برای آنها وجود نخواهد داشت چون عفرین به مقاومت ادامه می‌دهد و پیروز خواهد شد.

 

به شهیدان مقاومت عفرین ادای احترام می‌کنم. هجوم ترکیه، داعش و القاعده در همه ساعات شبانه روز با سلاح‌های سنگین ادامه دارد. به راستی که مقاومتی تاریخی در عفرین شکل گرفته است. بیش از سی روز ایستادگی در برابر یک حکومت فاشیست عضو ناتو. ترکیه از همەی ظرفیت‌های نظامی خود استفاده کرده تا عفرین را خالی از سکنه کند. برای همین به زیرساخت‌ها و مراکز خدمات عمومی و منابع خوراکی حمله می‌کنند. حتی از گاز کلر استفاده کردند. می‌خواهند اراده عفرین شکسته شود اما فداکاری بزرگی در جبهه های جنگ عفرین انجام شده. مبارزان فدائیانه مبارزه می‌کنند. صفحات تازەای از تاریخ برای کردها و کل بشریت دارد نوشته می‌شود. یک نیروی مستقل با سلاح‌های معمولی موفق شده بیش از ٣٠ روز در برابر یک کشور عضو ناتو بجنگد. روحیەای که مردم عفرین را سر پا نگه داشته حاکی از اراده ای عظیم است. نقش زنان در این مقاومت بی‌بدیل است.

 

شهدایی مانند آوستا خابور و دهها نمونه دیگر از مبارزان ی.پ.ژ وجود دارند که علیرغم جراحت به مبارزه ادامه دادند تا زمانی که شهید شدند. این ارادەی عفرین است. ترکیه دارد همان کاری را می‌کند که داعش سال‌ها انجام داد. کشتار و غارت و جنایت. در مقابل آنها مردم عفرین وجود دارند که از ایستادگی مادران و حفاظت از کودکانشان الهام می‌گیرند. این پاسخ به فاشیسم است. تا زمانی که ترور اردوغان و جانیان همراه او وجود داشته باشد مقاومت عفرین هم ادامه خواهد داشت. ماندن در عفرین و حفاظت از آن وقتی که شبانه روز زیر آتش سلاح‌های سنگین است سختی‌های زیادی دارد اما روحیه مهرورزی و همیاری دوچندان شده است. هر خانه و روستایی که ویران می‌شود همه به یاری قربانیان می‌روند. درهای مردم بر روی هم باز است و از هر لحاظی داشتەهای خود را با یکدیگر تقسیم می‌کنند. این فلسفەی عفرین است. حمایت‌های بین‌المللی مدافعین عفرین هم برای ما الهام بخش است و به دوستانمان در جهان درود می‌فرستیم. به قدرت‌های جهانی هم می‌گوییم اگر سکوت کردەاید به این امید که ترکیه بزودی کار عفرین را تمام کند، چیزی بجز رسوایی در انتظار شما نیست چون عفرین سوگند پیروزی یاد کرده و از دمکراسی خود دفاع خواهد کرد.