دادستانی ترک برای چیچک کوبانی درخواست مجازات حکم ابد کرده است

رژیم ترکیه در جریان حمله مزدوران اردوغان در اکتبر ٢٠١٩ به شمال سوریه با ربودن یک مبارز زن روژاوا و انتقال وی به خاک ترکیه خواستار حکم ابد برای وی شده است.

تبهکاران وابسته به دولت اشغالگر ترک در حملات خود به شمال-شرق سوریه در اکتبر سال ۲۰۱۹، یکی از رزمندگان یگانهای مدافع زنان به نام «چیچک کوبانی» را در حالیکه مجروح بود به اسارت در آوردند. در سومین نشست دادگاهی این عضو یگانهای مدافع زنان، دادستانی رژیم اشغالگر ترک برای این رزمنده درخواست مجازت حبس ابد نموده است.

رژیم اشغالگر ترک با همکاری گروه‌های تبهکار وابسته به خود در ۹ اکتبر ۲۰۱۹ به متاطق شمال-شرق سوریه حمله نمود. در این حملات در روستای مشرفا از توابع عین عیسی، در ۲۱ اکتبر، رزمنده یگانهای مدافع زنان (ی.پ.ژ) با نام دوزگین تمو و با نام سازمانی «چیچک کوبانی» دستگیر شد. سومین جلسه دادگاهی وی در  شعبه پنجم دادگاه جرایم سنگین رحا برگزار گردید.

در نشست دادگاهی وی، چیچک کوبانی از طریق مترجم دفاعیات خود را ارائه کرده و اعلام نمود که رزمنده یگانهای مدافع زنان بوده است و بعد از مجروح شدن پای وی به اسارت در آمده است. در این محاکمه دادستانی ترک برای چیچک کوبانی درخواست حبس ابد نمود. بعد از اعلام تنفس دادگاه، ریاست دادگاه اعلام نمود که لازم است چیچک کوبانی همچنان در بازداشت به سر برده و اعلام تصمیم در رابطه با سرنوشت وی را به ۲۴ نوامبر موکول نمود.