ریاست مشترک مجلس سوریه دمکراتیک: هشتمین کارگروه گفتگوهای سوری-سوری مثبت بود

امینه عمر ریاست مشترک مجلس سوریه دمکراتیک اعلام نمود که در نتیجه کارگروه ایجاد شده برای دست‌یابی به راه حلی در شمال-شرق سوریه، آنها توانسته‌اند بین نگرشها و نظات مختلف به نقطه نظرات مشترک دست یابند.

امینه عمر ریاست مشترک مجلس سوریه دمکراتیک اعلام نمود که در نتیجه کارگروه ایجاد شده برای دست‌یابی به راه حلی در شمال-شرق سوریه، آنها توانسته‌اند بین نگرشها و نظات مختلف به نقطه نظرات مشترک دست یابند. از طریق کارگروههای ایجاد شده ما توانستیم پلی را بین سوریها ایجاد کنیم. این کارگروه از سوی شرکت کنندگان، اقشار و طبقات مختلف نگرشهای مختلف سیاسی اقدامی مثبت ارزیابی شده است.

در این رابطه امینه عمر ریاست مشترک مجلس سوریه دمکراتیک با اشاره به موضع مثبت شرکت کنندگان، به اهمیت نگرشهای متمایز آنان در هشتمین کارگروه برگزار شده اشاره کرده و اظهار داشت: تمامی پیشنهادات ارائه شده از سوی شرکت کنندگان در کارگروه گفتگوهای سوری-سوری حاکی از برخوردی مثبت با این رویکرد بوده و شرکت کنندگان از گفتگوهای مجلس سوریه با تمامی طرفین و حتی حکومت دمشق نیز استقبال کرده‌اند.

امینه عمر در بخش دیگری از گزارش خود در رابطه با برگزاری هشتمین کارگروه گفتگوهای سوری-سوری تایید نمود که در این نشست نگرشهایی مبنی بر تمایز قائل شدن بین اپوزیسیون داخلی که خواهان پروژه دمکراتیک میهنی بوده و اپوزیسیون خارجی که تحت تاثیر رویکردهای خارجی است وجود داشت.

از نگاه امینه عمر، پیشبرد مبارزه و پیگیری پروژه خودمدیریتی و تکیه بر راهکارهای مناسبی که خودمدیریتی برای دیالوگ سوری-سوری در نظر گرفته است، از جمله نکات برجسته این نشست بوده‌اند. امینه عمر در رابطه با واکنش و پاسخ گروههایی که مجلس سوریه دمکراتیک آنها را برای دیالوگ فراخوانده است اعلام نمود: نظر شرکت‌کنندگان در این رابطه به طور کلی بسیار مناسب ارزیابی شده است، اما برخی از گروه‌ها مایل به شرکت در این نشست نبودند. وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که گروههایی که به فراخوان مجلس سوریه دمکراتیک پاسخی نداده‌اند، برخی از افراد عضو در این گروهها به طور مستقل و شخصی و غیر‌رسمی در این نشست شرکت نموده بودند تا رویدادها را پیگیری کنند که این مسئله نیز به مسائل سیاسی این گروهها مربوط می‌شد.