دولت اشغالگر ترکیه در عفرین ٨٠ اصلە درخت زیتون دیگر را قطع کرده است

تبهکاران الحمزە ترکمنی زیر مجموعە ارتش اشغالگر ترکیه ٨٠ اصله درخت زیتون دیگر را در عفرین اشغالی قطع کردند.

تبهکاران الحمزە کە زیر مجموعە ارتش اشغالگر ترکیه می‌باشند، در روستای گَورکی ناحیە جندرس عفرین اشغالی، درختان زیتون شهروندی به نام محمد تتر را قطع کردند.

بر اساس اطلاعات دریافتی کە از منطقه بە دست آمدە، تبهکاران ٨٠ اصله درخت زیتون را مابین روستای تلفه تا مرکز جندرس قطع کردند.

از زمان اشغال عفرین توسط اشغالگران ترک تا کنون، غارت طبیعت، ربودن شهروندان، شکنجه، قتل‌عام و تغییرات جمعیتی در این منطقه هر روز ادامه دارد.