ربودن یک شهروند در عفرین توسط دولت ترکیه

دولت اشغالگر ترکیه توسط نیروهای مزدورش در عفرین اشغالی، یک فرد مدنی را ربود.

طبق اظهارات منابع محلی، نیروهای مسلح مزدور که نام "پلیس نظامی" را بر خود نهادەاند، در منطقەی شیئەی عفرین اشغالی، فردی ۴٠ساله بەنام محمد عثمان کوچر را ربودەاند.
اعلام شد که کوچر به زندانی در مرکز کانتون عفرین منتقل گردیده است.
از زمان اشغال عفرین تاکنون، هزاران نفر ربوده شدەاند
دولت اشغالگر ترکیه همراه با مزدوران مسلحش در عفرین اشغالی درحال تداوم قتل، غارت، ربایش شهروندان، دزدی و تجاوز است.
از سال ٢٠١٨ جنایت علیه بشریت در عفرین، به کار روزانه و عادی دولت ترکیه و مزدورانش مسلحش مبدل شده است.
طبق آمار نهادهای حقوق بشری در عفرین از سال ٢٠١٨ بەبعد، بیش از ٨٠٠ فرد مدنی بەقتل رسیدەاند و بیش از ٧۵٠٠ نفر نیز ربوده شدەاند. تعدادی از این افراد در قبال پول و فدیه آزاد شدەاند و از سرنوشت بخش زیادی از ربودەشدگان اطلاعی در دست نیست.