شهادت یک شروان نیروهای سوریە دمکرات در جریان حملە دولت ترک

نیروهای سوریە دمکراتیک اعلام نمودند کە در جریان حملە هوایی دولت اشغالگر ترک یک رزمندە این نیرو با نام روژهات حسکە بە شهادت رسیدە است.

نیروهای سوریە دمکرات QSD اعلام نمود کە در جریان حملە هوایی یک هواپیمای بدون سرنشین ارتش اشغالگر ترک، در ١٩ ژانویە، در شهرک رمیلان یک شروان این نیرو کە وظیفە ارتباط با نیروهای ائتلاف بین المللی را بر عهدە داشت بە شهادت رسیدە و یک عضو دیگر این نیروها نیز زخمی شدە است.

نیروهای سوریە دمکراتیک ضمن تاکید بر گرفتن انتقام این شهید، بر تداوم راە شهدا نیز تاکید نمودە است.

مشخصات این شهید از سوی نیروهای سوریە دمکراتیک اینگونە اعلام شهید است:

نام سازمانی: روژهات حسکە

نام و نام خانوادگی: محمد حاجی محمد

نام مادر و پدر: سیدە و دیا

محل و زمان شهادت: رمیلان، ١٩ ژانویە ٢٠٢٣